velikost textu

Neomezitelná podstata lidských práv jako atribut demokratického právního státu?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neomezitelná podstata lidských práv jako atribut demokratického právního státu?
Název v angličtině:
Unrestrictable core of human rights as a precondition for democratic rule of law?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Kubitová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Id práce:
199919
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
demokratický právní stát; neomezitelná podstata; klauzule věčnosti;
Klíčová slova v angličtině:
rule of law; unbreachable core; eternity clause;
Abstrakt:
Abstrakt Demokratický právní stát je kompozit dvou principů: demokratického a právně-státního. Demokratický princip vyžaduje vládu lidu, implicitně z něj proto plyne požadavek zaručení politických práv (zejména volebního práva, svobody projevu, svobody shromažďování a sdružování) která umožňují jednotlivci aktivní účast v politickém společenství. Formální právní stát, který je definován vázanosti státní moci právem, pak vyžaduje zejména právo na přístup k soudu a na spravedlivý proces, které zaručují skutečnou vymahatelnost práva. Materiální právní stát ale vyžaduje mnohem širší okruh práv: v pojetí české jurisprudence v zásadě všech práv obsažených v Listině. Neznamená to však, že by jakýmkoliv zásahem do výše uvedených práv přestával stát být demokratickým právním státem; v takovém pojetí by ostatně na světě neexistoval jediný demokratický právní stát. Požadavkem však je, aby zásahy do základních práv probíhaly na základě zákona, proporcionálně a nezasahovaly do jejich neomezitelné podstaty. Neomezitelná podstata základního práva je limitem pro test proporcionality; je to jádro práva, do kterého nelze zasáhnout i při sebesilnějším legitimním cíli. Otázkou však zůstává, jak lidská práva v ústavní rovině nejlépe chránit. Státy kontinentální Evropy se většinou vydaly cestou kodifikace lidských práv do ústavních katalogů. Některé z nich pak užší množině těchto práv propůjčily dokonce absolutní rigiditu v podobě klauzule věčnosti. Z hlediska právní jistoty a úrovně ochrany práv tento přístup považuji za vhodnější než ponechání ochrany lidských práv zákonodárnému sboru. Práce v první části zkoumá legitimizační funkci lidských práv ve filozofické a sociologické teorii, v druhé pak popisuje klauzule věčnosti jako ústavně-právní odpověď na konflikt mezi právním státem a demokracií a třetí část rozebírá zahraniční judikaturu dovozující lidskoprávní požadavky a omezení ústavních změn z implicitních ustanovení ústavy.
Abstract v angličtině:
Summary A democratic rule of law state combines two legal principles: the principle of democracy and the principle of rule of law. The democratic principle requires rule of the people and therefore implicitly the protection of political rights (in particular the right to vote, freedom of speech, freedom of assembly and association) that allow an individual to actively participate in the political community. The formal conception of rule of law, which is defined by the exercise of state power based on law, requires in particular the right of access to a court and the right of due process, which guarantee genuine enforceability of the law. The material conception of rule of law requires a much wider range of rights: according to Czech jurisprudence essentially all that are included in the Charter. This does not mean that any interference with the abovementioned rights means that a state is no longer a democratic rule of law state; if it did, there would not be a single democratic rule of law state in the world. However, any interference with fundamental rights must be carried out according to statute, must be proportionate to a legitimate aim and not interfere with the unbreachable core of human rights. The unbreachable core of a fundamental rights is a limit for the proportionality test; it is the core of the right that may not be interfered with regardless of the strength of the legitimate aim. However, it remains to be resolved as to how to best protect human rights at a constitutional level. Most of continental Europe has chosen to codify human rights into constitutional charters. Some have even granted a subsection of these rights absolute rigidity in the form of an eternity clause. In terms of legal certainty and the level of protection, I consider this approach to be superior to leaving the protection of human rights to the legislature. In the first part, the thesis examines rights-based state legitimacy in philosophical and sociological theory, in the second it describes eternity clauses as a constitutional answer to the conflict between the rule of law state and democracy and the third part analyses foreign case law deriving human rights and limiting constitutional amendments based on implicit constitutional provisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Kubitová 1006 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Kubitová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Kubitová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB