velikost textu

Ošetřovatelská péče o nemocného s chronickou bolestí u bércových vředů dolních končetin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o nemocného s chronickou bolestí u bércových vředů dolních končetin
Název v angličtině:
Nursing care of patient with chronic pain from leg ulcer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Tomanová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Kulířová
Oponent:
Mgr. Kateřina Chvojková
Id práce:
199898
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bolest, chronická bolest, bércové vředy, ošetřovatelství
Klíčová slova v angličtině:
Pain, chronic pain, leg ulcers, nursery
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o nemocného s chronickou bolestí u bércových vředů dolních končetin. Počet pacientů s bércovými vředy přibývá a léčba je dlouhodobá a finančně nákladná. Vše ještě komplikuje bolest. Informace pro teoretickou část jsem čerpala z literatury a odborných časopisů na základě mého vyhledávání a rešerše vytvořené v Národní lékařské knihovně. Také jsem čerpala z internetových zdrojů na toto téma. Další informace jsem získal z doporučení společností zabývající se hojením ran jako jsou: České společnosti pro léčbu ran, Slovenské společnosti pro léčbu ran, evropské společnosti EWMA a České dermatovenerologické společnosti. V praktické části jsem zpracovala případovou studii a popsala ošetřovatelský proces u pacientky s bércovým vředem a chronickou bolestí. Součástí praktické části je posouzení zdravotního stavu podle modelu funkčního zdraví Marjory Gordonové. Informace jsem získala rozhovorem s pacientkou, z dostupné zdravotnické dokumentace a vlastním pozorováním při ošetřování. Metodika: Kazuistika pacientky s bércovým vředem a chronickou bolestí s posouzením zdravotního stavu podle modelu funkčního zdraví Marjory Gordonové. Cíl práce: Zaznamenat jaká jsou specifika této ošetřovatelské péče, a to především bolesti. Zjistit, zda správná ošetřovatelská péče může bolest u tohoto onemocnění snížit. Výsledky: Dodržení správných ošetřovatelských postupů, splnění cílů ošetřovatelských diagnóz u pacientky s chronickou bolesti u bércových vředů dolních končetin. Závěr: Při ošetřování ran je potřeba sledovat nové trendy v ošetřování a snažit se minimalizovat bolest. Ta patří mezi nejčastější symptom tohoto onemocnění a jen podávání tablet neznamená vždy snížení bolesti. Přínosem práce: Je základní shrnutí informací o tomto onemocnění a vytvoření edukačního letáku pro pacienty do domácí péče. klíčová slova: bércový vřed, bolest, ošetřovatelská péče, hojení ran, edukace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with nursing care for patient with chronic leg ulcers. The number of patients with chronic leg ulcers is rising and the therapy is long term and costly. Everything is also complicated by pain. I found information for theoretical part in literature and professional magazines in National Medical Library. Also I gained information from internet resources. Another information was obtained from recommendation concerning about wound healing such as Czech Wound Treatment Society, Slovakian Wound Treatment Society, EWMA European Society and Czech Dermatological Society. In practical part I processed a case study and described a nursing process of patient with chronic leg ulcers and chronical pain. The practical part including health assessment according to Marjory Gorden’s functional model of health. I obtained all information from interview with a patient, from available medical documentation and self-observation during treatment. Methods: Casuistry of patient with chronic leg ulcers and chronical pain, with health assessment according to Marjory Gorden’s functional model of health. Aim of the thesis: Record the specifics of this nursing care, especially pain. Find out if proper nursing care can reduce pain of this disease. Results: Compliance proper nursing procedures, reach objectives nursing diagnoses of patient with a chronical pain of leg ulcers. Conclusion: During the treatment of wounds it is necessary to follow new trends in treatment and try to minimalize pain. Pain is the most frequent symptom of this disease and that problem can´t be solved just by application of tablets. Contribution: Is a basis summary of information concerning this disease and creating of education leaflet for patient’s home care. Key words: leg ulcer, pain, nursing process, wound healing, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Tomanová 3.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Tomanová 2.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Tomanová 338 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Tomanová 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Kulířová 567 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Chvojková 488 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. 750 kB