velikost textu

Ošetřovatelský proces u pacienta s trvalou tracheostomií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelský proces u pacienta s trvalou tracheostomií
Název v angličtině:
Nursing process of the tracheostomized patient
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Körblerová
Vedoucí:
Mgr. Pavla Kordulová
Oponent:
Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová
Konzultant:
MUDr. Martin Kuchař
Id práce:
199897
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tracheostomie, ošetřovatelská péče o tracheostomii, edukace pacienta, péče o tracheostomii v domácím prostředí
Klíčová slova v angličtině:
tracheostomy, nursing care of tracheostomy, patient education, care of tracheostomy in the home environment
Abstrakt:
Tracheostomie je mutilující zákrok a pro pacienta může být zdrojem fyzických, psychických a sociálních traumat. České republice je provedeno průměrně 170 ých tracheostomií ročně. teoretické části jsem se zaměřila na druhy, indikace druhy tracheostomických kanyl. Dále jsem zde popsala komplexní péči o pacienta s trvalou tracheostomií včetně edukace. vypracování bakalářské práce jsem čerpala z dostupných materiálů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, guidelines australské dále jsem čerpala z tuzemskýc čních článků a literatury, kter vyhledávala vdatabázích BMČ, EBSCO, ProQuest případové studii jsem popsala ošetřovatelský a edukační proces u pacienta, kterýpodstoupil chirurgický zákrok v rozsahu totální laryngektomie přijetí propuštění do domácí péče. Součástí případové studie je posouzení zdravotního stavu pacienta podle modelu funkčního zdraví Majory Gordon. Všechny informace jsem získala z acientem, ze zdravotnické dokumentace a poskytováním p ošetřovatelské péče. Kazuistická práce upacienta po totální laryngektomii včetně modelu funkčního zdraví podle Majory Gordon. CílCílem práce je zaměření se pooperační péči o pacienta s trvalou tracheostomií včetně edukace Výsledky:Dodržení postupůsplnění cílů ošetřovatelských diagnóz a správný edukační trvalou tracheostomií. Závěr:Dodržením ošetřovatelských postupů, správným edukačním procesem a získáním pacienta pro spolupráci, lze dosáhnout soběstačnosti pacienta v péč tracheostomii včetně dodržování léčebného režimu. Přínos:Na základě informačních zdrojů a informací získaných z případové studie jsem vytvořila edukační leták péče o tracheostomii pro pacienty v domácím prostředí včetně informací o spolku S T, který pomáhá pacientům po laryngektomii. líčová slova: tracheostomie, karcinom hrtanu, totální laryngektomie, edukace, ošetřovatelská péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Tracheostomy is a mutilating procedure and It may be a source of physical, psychological and social trauma for the patient. An average of 170 permanent tracheostomies per year are performed in the Czech Republic. In the theoretical part I focused on species, indications and complications of tracheostomy and tracheostomy cannulas. I also described a complex care of a patient with the permanent tracheostomy including education. I drew on information from the available materials of the Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery of the ČLS JEP, from guidelines of the Australian Agency for Clinical Innovation Chatswood and The Royal Children's Hospital Melbourne. My other resources of information were BMC, EBSCO, ProQuest, Medline databases. In the case study, I described the nursing and educational process in the patient who underwent total laryngectomy surgery, from admission to dismiss. The case study includes an assessment of the patient's health status according to Majory Gordon's functional health model. I got all the information from an interview with a patient, from medical records, and from the provision of nursing care. Methods: The case study of the patient after the total laryngectomy surgery including the model of functional health, according to Majory Gordon. Aim of the thesis: The aim of this thesis is to focus on a postoperative care of tracheostomy and on the education of patients in the care of tracheostomy at home. Results: Compliance with procedures, meeting the aims of nursing diagnoses and the correct educational process for the tracheostomized patient. Conclusion: By following the nursing procedures, by the proper educational process and by getting the patient to cooperation, the patient's self-sufficiency can be achieved. Contribution: Based on the information sources and the information from the case study, I created an educational leaflet about tracheostomy care for patients in the home environment, including information about the S-LET association, which helps patients after laryngectomy. Key words: tracheostomy, laryngeal carcinoma, total laryngectomy, education, nursing care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Körblerová 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Körblerová 924 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Körblerová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Körblerová 401 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Kordulová 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. 750 kB