velikost textu

„Být dobrým člověkem je více, než být velkým umělcem.“ Interpretace pamětí a deníků Anny Chlebounové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Být dobrým člověkem je více, než být velkým umělcem.“ Interpretace pamětí a deníků Anny Chlebounové
Název v angličtině:
"It Is Better to Be a Good Person Than to Be a Great Artist." Interpretation of Memoirs and Diaries by Anna Chlebounová
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Kličková
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Id práce:
199884
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Anna Chlebounová|ženy v politice|ženská emancipace|agrární strana|paměti|deníky|ego–dokumenty|každodennost|český venkov
Klíčová slova v angličtině:
Anna Chlebounová|women in politics|emancipation of women|agrarian party|memoirs|diaries|ego–documents|everyday life|Czech countryside
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá osobností poslankyně a později senátorky Anny Chlebounové (4. 12. 1875 – 14. 3. 1946). Pocházela z venkovského prostředí východních Čech a po celou dobu své vrcholné politické kariéry zůstala spjata s Republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu. V parlamentu první československé republiky působila v letech 1918 – 1935. Předmětem výzkumu této práce je soukromý a každodenní život Anny Chlebounové na venkově, který byl dosud v českém historickém bádání opomíjen. Cílem práce je rekonstrukce vnitřního světa, přelomových životních událostí a proměňujících se životních rolí Anny Chlebounové na základě analýzy dochovaných ego-dokumentů. Tyto klíčové okamžiky vyplývající z jejích pamětí a deníků jsou zasazeny do kontextu dějin každodennosti poslední čtvrtiny 19. století a první poloviny 20. století. Práce je kromě úvodu, rozboru pramenů a literatury a závěru rozdělená do dvou hlavních kapitol. První z nich představuje biografický medailon, který stručně chronologicky vykresluje životní osudy Anny Chlebounové včetně její politické činnosti. Druhá a nejdůležitější část práce se věnuje vnitřnímu světu Anny Chlebounové a interpretaci jejích pamětí a deníků. Jednotlivé podkapitoly jsou tematicky rozčleněné a přináší nové informace o Annině rodině, dětství a školní docházce, službě u poručníka, manželství, mateřství a všech jejích dětech, Annině životu za první a druhé světové války, nemocích a smrti. Klíčová slova Anna Chlebounová – ženy v politice – ženská emancipace – agrární strana – paměti – deníky – ego-dokumenty – každodennost – český venkov
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the personality of a deputy and later senator Anna Chlebounová (4th December 1875 – 14th March 1946). She came from the rural environment of East Bohemia and throughout her highest political career she remained connected with the Republican Party of Farmers and Peasants. She worked in the parliament of the First Czechoslovak Republic between 1918 and 1935. The research subject of this thesis is the private and everyday life of Anna Chlebounová in the countryside which has mostly been omitted by Czech historiography. The aim of the thesis is to reconstruct the inner world, critical life events and changing life roles of Anna Chlebounová based on the analysis of preserved ego-documents. These key moments arising from her memoirs and diaries are put into the broader context of everyday life in the last quarter of the 19th century and the first half of the 20th century. Besides the introduction, the analysis of primary and secondary sources and the conclusion, the thesis is divided into two main chapters. The first part is a biography that briefly and chronologically portrays life of Anna Chlebounová including her political activities. The second and most important part devotes to the inner world of Anna Chlebounová and the interpretation of her memoirs and diaries. The subchapters are thematically divided and bring new information about Anna´s family, childhood and school attendance, life in guardianship, marriage, motherhood and all her children, Anna´s life during World War I and World War II, illnesses and death. Key words Anna Chlebounová – women in politics – emancipation of women – agrarian party – memoirs – diaries – ego-documents – everyday life – Czech countryside
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kličková 3.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kličková 275 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kličková 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 434 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 153 kB