velikost textu

Hlasové uživatelské rozhraní a demokratizace technologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hlasové uživatelské rozhraní a demokratizace technologie
Název v angličtině:
Voice User Interface and Democratization of Technology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Ther
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Ferenc
Id práce:
199873
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interakce člověka s počítačem|hlasové uživatelské rozhraní|digitální gramotnost|přístupnost|použitelnost
Klíčová slova v angličtině:
human computer interaction|voice user interface|digital literacy|accessibility|usability
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou přístupnosti hlasového uživatelského rozhraní (VUI) pro digitálně negramotné osoby. První část práce shrnuje principy návrhu VUI, standardizované metody hodnocení použitelnosti a analyzuje empirické výzkumy přístup- nosti VUI. Druhá část práce detailně popisuje návrh provedeného výzkumu formou ex- perimentu využívajícího OZ metodu. Zabývá se segmentací digitálně negramotných osob a představuje jejich typické zástupce. Třetí část práce se věnuje analýze výsledků vý- zkumu, vyhodnocuje standardizované dotazníky použitelnosti interakčních systémů a ro- zebírá zaznamenané dialogy mezi participanty a prototypem VUI. Poslední část diskutuje výsledky výzkumu a formuluje předběžné závěry o přístupnosti VUI pro digitálně negra- motné osoby. Výstupem práce jsou kromě předběžných závěrů i nové hypotézy, týkající se této specifické oblasti interakce mezi člověkem a počítačem. Klíčová slova interakce člověka s počítačem, hlasové uživatelské rozhraní, digitální gramotnost, přístup- nost, použitelnost 1
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the accessibility of a voice user interface (VUI) for digitally illiterate people. The first part summarizes the principles of VIU design, the standardized methods of usability evaluation and analyzes empirical studies of the accessibility of VUI. The second part of the thesis describes in detail the proposed experiment which uses the OZ method. It deals with the segmentation of digitally illiterate people and describes their typical representatives. The third part is devoted to the analysis of the research results, the evaluation of the usability of interaction systems and analyzes recorded dialogues between participants and the prototype of the voice user interface. The last part discusses the results of the research and formulates preliminary conclusions on the accessibility of VUI for digitally illiterate persons. In addition to the preliminary conclusions, the product of this work presents new hypotheses concerning this specific area of human-computer interaction. Keywords human computer interaction, voice user interface, digital literacy, accessibility, usability 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Ther 5.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Ther 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Ther 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Ferenc 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB