velikost textu

Přímo volený prezident jako plebiscitární prvek v české politickém systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přímo volený prezident jako plebiscitární prvek v české politickém systému
Název v angličtině:
The popularly elected president as a plebiscitarian element in the Czech political system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Vostrčil
Vedoucí:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
199864
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Carl Shmitt|lid|Max Weber|okulární demokracie|plebiscitární demokracie|politická performance|přímo volený prezident|vůdcovská demokracie
Klíčová slova v angličtině:
Carl Schmitt|people|Max Weber|ocular democracy|plebiscitary democracy|political performance|popularly elected president|leader democracy
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se bude zabývat zkoumáním pozice přímo voleného prezidenta skrze plebiscitární přístup k demokracii. Tento přístup vychází z představy, že současná demokracie založená na hlasu lidu se v očích teoretiků plebiscitarismu stává nebezpečnou fikcí. Svá tvrzení podpírají několika trendy, mj. zvyšujícím se významem masových sdělovacích prostředků či personalizací politiky samotné, které výrazně omezují možnosti běžných občanů se podílet na politických rozhodnutích. Česká republika v tomto není výjimkou a zavedení přímé volby prezidenta je možné považovat pouze za nejviditelnější následek těchto trendů. Přes často negativní konotace spojené s pojmem plebiscitarismu v minulosti, tak při určitých modifikacích provedených Jeffrey Greenem a dalšími současnými politickými teoretiky plebiscitární demokracie, je možné o něm uvažovat jako o nejvhodnějším prostředku, jak kontrolovat činnost politiků, tedy i přímo voleného prezidenta. Hlavním cílem diplomové práce je popsat několik teoretických přístupů, které se zabývají plebiscitární demokracií jako možnou alternativou k řešení problémů soudobých demokracií. Tyto apely k „jinému smyslu/smyslům“ jsou doplněny teorií politické performance, která pomáhá poodhalovat napětí uvnitř teorie plebiscitární demokracie samotné, kdy na jedné straně se snaží o „stabilizaci“ politického režimu, avšak pro svoje fungování v mezích demokracie potřebuje zapojení lidu do politického jednání. Lid se stává spíše obecenstvem, avšak stále majícím prostředky, jak ukázat souhlas či souhlas, což může nabourávat stabilizační snahy politických aktérů.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis will deal with examining the position of a directly elected president through a plebiscitary approach to the democracy. This approach is based on the idea that contemporary democracy based on vocal power of the people becomes a dangerous fiction in eyes of the theorists of plebiscitarism. Their statements are supported by several trends, among other things, the increasing importance of mass media, or the personalization of politics itself, that significantly reduce means ordinary citizens to participate in political decisions. The Czech Republic is no exception and the introduction of the popular election of the president can be considered as the most visible outcome of these trends. Despite the often negative connotations associated with the notion of plebiscitarism in the past, as well as with certain modifications provided by Jeffrey Green and other contemporary political theorists of plebiscitary democracy, it can be considered as a the most suitable mean of controlling the activities of politicians, even the popularly elected president. The main goal of my diploma thesis is to describe a several theoretical approaches that deal with a plebiscitary democracy as possible alternative to solving issues related to contemporary democracies. These appeals to „the other sense(s)“ are appended by the theory of political performance that can uncover tension within a plebiscitary theory itself. We can see an afford to stabilise the political regime but there is also a necessity of involving of the people in political actions for proper democratic functioning. Of course, the people becomes rather an audience but still has some means of power how to show an disagree or a agree. This can undermine a stabilising afford of political actors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Vostrčil 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Vostrčil 386 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Vostrčil 383 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB