velikost textu

Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu ČR a její vliv na oblast regionálního školství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu ČR a její vliv na oblast regionálního školství
Název v angličtině:
Current labor law jurisprudence of the Supreme Court in the Czech Republic and its impact on regional education system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Konečný
Id práce:
199863
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (RIGO MNG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nejvyšší soud ČR, judikatura, regionální školství, pracovní právo, pracovněprávní spory
Klíčová slova v angličtině:
The Supreme Court of the Czech Republic, Jurisprudence, Regional education, Labor law, Labor disputes
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce řeší problematiku judikatury Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní oblasti s dopadem do regionálního školství. Nejvyšší soud ČR je vrcholným orgánem obecné soustavy soudů v ČR. Hlavním posláním Nejvyššího soudu ČR je zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodování soudů, které realizuje prostřednictvím zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů. Pozornost je věnována rozboru jednotlivých právních kauz na poli regionálního školství. KLÍČOVÁ SLOVA Nejvyšší soud ČR, judikatura, regionální školství, pracovní právo, pracovněprávní spory
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Thesis deals with the case law of the Supreme Court in labor law with an impact on regional education. The Supreme Court is the supreme authority of the general court system in the country. The main mission of the Supreme Court is to ensure the unity and legality of court decisions, which is carried out through the adoption of a position on judicial decision-making. Attention is devoted to the analysis of individual legal cases in the field of regional education. KEYWORDS The Supreme Court of the Czech Republic, Jurisprudence, Regional education, Labor law, Labor disputes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Konečný 1017 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Konečný 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Konečný 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 127 kB