velikost textu

Psychické potíže / duševní onemocnění jako téma všeobecné primární prevence v prostředí školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychické potíže / duševní onemocnění jako téma všeobecné primární prevence v prostředí školy
Název v angličtině:
Mental Health Problems / Mental Ilnesses as a Topic of General Primary Prevention in the School Environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Vrbová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Id práce:
199855
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adolescence − psychické potíže − duševní onemocnění − primární prevence − primární prevence − rizikové chování − coping – help-seeking − stigma – destigmatizace
Klíčová slova v angličtině:
adolescence − mental health problems − mental illness − primary prevention − risk behavior − coping − help-seeking − stigma − destigmatization
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována oblasti psychických potíží / duševních onemocnění jako možnému tématu všeobecné primární prevence ve školním prostředí. Upozorňuje na téma duševního zdraví a nemoci jako na oblast, která není v rámci primární prevence v našich podmínkách systémově komplexně řešena a není jí věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila. V teoretické části jsou nejprve vymezeny základní pojmy, jakými jsou duševní zdraví a onemocnění, rizikové chování, stigma a prevence. Pozornost je zaměřena na období adolescence a pohledu na možné souvislosti mezi rizikovým chováním a psychickými potížemi/onemocněními. Teoretická část práce dále přibližuje copingové strategie dospívajících a oblast všeobecné primární prevence rizikového chování v současném pojetí MŠMT, včetně zajišťování a kontroly kvality a efektivity programů. V krátkosti je pojednáno o návazné péči – podporovaném vzdělávání a včasné intervenci. Práce si klade za cíl zmapovat potřeby mladých lidí se zkušeností s duševním onemocněním ve vztahu k primární prevenci a přinést doporučení pro začlenění tématu duševního zdraví a nemoci do stávajícího systému primární prevence. Metodologie je založena na kvalitativní strategii výzkumu. Byly realizovány polostrukturované rozhovory s jedenácti respondenty-peer pracovníky, zaměstnanými na pozicích peer konzultantů a peer lektorů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním. Výsledky empirického výzkumu poukázaly na potřebu dostupnosti informací, otevřené komunikace v rodinách a školách a sociální opory vůbec, dále na potřebu posilování sebevědomí, sebedůvěry a pozitivního sebehodnocení dospívajících, podporu v osvojování vhodných copingových strategií tak, aby v případě potřeby docházelo k včasnému vyhledání pomoci. To všechno by mělo probíhat v prostředí, kde nepanují předsudky a diskriminace. Z výsledků výzkumné části vyplývá, že potřeba destigmatizace je vedle dostupných informací a sociální opory nutnou součástí primární prevence. Klíčová slova: adolescence − psychické potíže − duševní onemocnění − primární prevence − primární prevence − rizikové chování − coping – help-seeking − stigma – destigmatizace
Abstract v angličtině:
The diploma thesis is devoted to the area of mental health problems / mental illnesses as a possible topic of general primary prevention in the school environment. It points out, that the mental health and illness is not being systematically solved. In the area of primary prevention is not given the kind of attention it deserves. In the theoretical part, basic notions are defined first, such as mental health and illness, risk behavior, stigma and prevention. The focus is on the period of adolescence and the perspective of possible links between risky behaviors and mental health problems/illnesses. The theoretical part of the work is also centered on the coping strategies of adolescents and the area of general primary prevention of risk behavior in the current concept of the Ministry of Education. That includes ensuring and controlling the quality and effectiveness of primary prevention programs. In brief, follow-up care - supported education and early intervention is discussed. The aim of the work is to map the relation of the needs of young people with mental illnesses and primary prevention. In addition, the findings will be a base for recommendations how to incorporate the topic of mental health and illness into the existing system of primary prevention. The methodology is based on a qualitative research strategy. Semi-structured interviews were conducted with eleven respondents working as peer consultations and peer educators in social services for people with mental illness. The results of empirical research have highlighted the need for available information, open communication within their families and schools, and social support over all. In order to find help early, it has been proven that strengthening self-confidence and positive self-esteem of teenagers is essential as well as providing support in the adoption of appropriate coping strategies. All this should happen in an environment, where no prejudice or discrimination exists. The results of the research section show that the demand for destigmatization is a crucial part of primary prevention as an additional layer to available information and social support. Key words: adolescence − mental health problems − mental illness − primary prevention − risk behavior − coping − help-seeking − stigma − destigmatization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Vrbová, DiS. 3.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Vrbová, DiS. 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Vrbová, DiS. 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Vrbová, DiS. 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB