velikost textu

Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví
Název v angličtině:
Enforcement of rights in industrial property
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavel Krušina
Vedoucí:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Id práce:
199830
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
* Vymáhání * Průmyslové vlastnictví * Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
* Enforcement * Industrial property * Law on the enforcement of industrial property rights
Abstrakt:
Abstrakt Název diplomové práce: Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví můžeme důvodně označit za jednu z aktuálních právních problémů, a to zejména s ohledem na stále zvyšující se počty porušování těchto práv. Jednotlivá řešení ochrany a vymáhání průmyslových práv jsou postupně přizpůsobovány novým prioritám a vývoji (a to na mezinárodní, unijní a národní úrovni). Boj proti padělání nemůže být uskutečňován pouze na národní úrovni. Z tohoto důvodu byla přijata Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Tato práce se zabývá problematikou vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a je členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole bylo nutné obecně uvést problematiku práv průmyslového vlastnictví a vyložit stěžejní pojmy v souvislosti s vymáháním těchto práv. V kapitole druhé byl popsán komplexní přehled úpravy na úrovni mezinárodní, evropské a české, a to ve vztahu k základním aspektům týkající se vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Třetí kapitola byla věnována zkoumání specifické oblasti soukromoprávního vymáhání průmyslových práv, a to zákonu č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který byl detailněji analyzován. V této kapitole byly identifikovány hlavní výkladové problémy a slabé stránky tohoto zákona a dále byly zhodnoceny dopady aplikace jeho jednotlivých ustanovení v praxi. Jak tedy je zřejmé z výše uvedeného, úkolem této diplomové práce bylo jednak podrobně analyzovat zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, a to zejména za pomoci judikatury a odborné literatury, a jednak zhodnotit implementaci výše uvedené směrnice. S ohledem na výše uvedené tak použitými metodami této práce byla metoda analytická a metoda komparativní. Závěrem práce byl dále zpracován koncept návrhu základních změn jednotlivých ustanovení zákona. Tento koncept má sloužit jako návod pro jeho lepší výklad.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Enforcement of rights in industrial property Enforcement of rights in industrial property could reasonably be said to be as one of the most recent legal issues, notably with regard to the increasing number of infringements of this industrial property rights. Individual solutions of protection and enforcement of rights in industrial property are adapted over time in light of new priorities and developments (at international, EU and national level). The fight against counterfeiting cannot be dealt with only at a national area level. That was the reason why Directive 2004/48/EC of the European parliament and of the council on the enforcement of intellectual property rights was therefore adopted. This thesis deals with issues of enforcement of rights in industrial property and is divided into three main chapters. Firstly, it was necessary to examine issues of intellectual property rights in general terms and interpret the principal definitions regarding these rights. Secondly, a full picture of legislation at the international and national level and at the level of the EU was described, with regard to the relevant aspects related to the enforcement of rights in industrial property. Thirdly, the specific field of private enforcement of industrial property rights - Law No. 221/2006 Coll., on the enforcement of industrial property rights was analyzed. In this chapter the main difficulties or weaknesses of this Law were identified and the impacts this Law has on enforcement of rights in industrial property in practice were evaluated. As it can be seen from the above, the aim was, on the one side, to analyze the Law on the enforcement of industrial property rights in more detail with jurisprudence and scientific literature and, on the other side, to evaluate the implementation of the above mentioned directive. In view of the above, two scientific methods have been used in this thesis, namely analytical and comparative method. In conclusion, the draft of the basic amendments to the individual provisions of the Act was elaborated. This concept is intended as a guide for its better interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavel Krušina 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavel Krušina 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavel Krušina 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB