velikost textu

Prvky politického marketingu v předvolebních kampaních volebních stran v komunálních volbách 2018 v Litvínově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prvky politického marketingu v předvolebních kampaních volebních stran v komunálních volbách 2018 v Litvínově
Název v angličtině:
Elements of political marketing in Litvínov 2018 municipal election campaign
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivana Lamková
Vedoucí:
Mgr. Karolína Musilová
Oponent:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Id práce:
199820
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunální volby, politické strany, volební kampaň, politický marketing, teorie J. Lees-Marshment
Klíčová slova v angličtině:
municipal elections, political parties, election campaign, political marketing, theory J. Lees-Marshment
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je případovou studií města Litvínov, ze kterého autorka pochází. Analyzuje využití politického marketingu v předvolebních kampaních politických stran. Ty jsou za pomoci polostrukturovaných rozhovorů, dotazníkového šetření, zmapování programů a stanov detailně popsány a aplikovány na teorii Lees-Marshment. Předpokládaným výsledkem práce je nejen analýza předvolebních kampaní jednotlivých stran kandidujících v komunálních volbách za pomoci teorie Lees-Marshment, ale také kritické zhodnocení této teorie v aplikaci na komunální politiku. Dílčím cílem je porovnání využití marketingu regionálních a celostátních volebních stran v rámci komunální politiky. Nejde pouze o popis této teorie, ale také zhodnocení, nakolik je tato teorie vhodná pro využití na komunální úrovni. Závěry práce poukázaly na fakt, že politický marketing hraje určitou roli i na komunální úrovni, avšak míra jeho využití je mnohem nižší, než na úrovni celostátní.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is a case study of the town Litvínov from which the author comes from. It analyses the use of political marketing in the party election campaigns, which is described in detail and applied through the Lees-Marshment´s theory with the help of semi-structured interviews, questionnaire surveys, mapping of programs and Codes of Conduct. The expected result of the thesis is not only the analysis of the municipal pre-election campaigns of the individual candidate parties using the Lees-Marshment theory, but also critical evaluation of this theory applied within the municipal politics. The partial objective is to compare the use of marketing of regional and national candidate parties within the municipal politics. It is not only a description of this theory, but also an evaluation of the theory suitability on the municipal level. The conclusions point to the fact that political marketing plays a certain role at the municipal level, but the degree of its use is much lower than on the national level.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Lamková 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Lamková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Lamková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Musilová 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB