velikost textu

Sugestibilita dětských svědků v rámci trestního řízení z pohledu psychologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sugestibilita dětských svědků v rámci trestního řízení z pohledu psychologie
Název v angličtině:
Psychological research: Children´s suggestibility in forensic interviewing
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Brousilová
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Id práce:
199816
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sugestibilita|výslechová sugestibilita|výslech dětí|dětský svědek|výslechové techniky
Klíčová slova v angličtině:
Suggestibility|interrogative suggestibility|child interview|child witness|interrogation techniques
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce volně navazuje na bakalářskou práci Specifika svědeckých výpovědí dětí v trestním řízení z pohledu psychologie, a to na kapitolu o sugestibilitě. Teoretická část nejprve seznamuje čtenáře s fenoménem sugestibility, zejména se zaměřením na Gudjonssonovo pojetí výslechové sugestibility. Další kapitola shrne dosavadní vědecké poznatky o rizikových faktorech, které mohou zvyšovat či snižovat sugestibilitu dětských svědků, a to věk, kognitivní faktory a psychosociální faktory. Pozornost je též věnována samotným typům výslechových technik používajících prvky sugesce, které byly doposud odhaleny a pojmenovány, jako jsou indukce stereotypů, návodné otázky, pozitivní a negativní následky nebo vrstevnický tlak. Empirická část představí výsledky replikovaného experimentu, který má za cíl zmapovat riziko sugestibility u českých dětí. Výzkum je zaměřen na děti předškolního věku, které byly vystaveny silně sugestivnímu výslechu o události, kterou před tím zažily. Rozhovorem, který proběhne s odstupem času, bude zmapováno, do jaké míry sugestivní rozhovor pozměnil vnímanou skutečnost.
Abstract v angličtině:
Abstract: Master’s thesis follows on bachelor thesis Specifics of children´s testimony from the point of view of Psychology, expanding chapter about suggestibility. Theory involves phenomenon of suggestibility with emphasis put on Gudjonsson’s concept of suggestibility in conjunction with interrogative events. Further chapters delve into scientific findings regarding hazardous factors enhancing or decreasing suggestibility of young witnesses, among others are age, cognitive and psychosocial factors. Thesis also presents the very own types of discovered and described interrogation techniques utilizing elements of suggestion like stereotype induction, leading questions, positive and negative consequences or peer pressure. Paper presents results of empirical research, reproduced experiment which was used as tool mapping suggestibility dangers among Czech children. Focused on pre-school children subjected to heavily suggestive interrogation about event they experienced, through later interviews it was measured to which extent highly suggestive interviews altered perceived reality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Brousilová 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Brousilová 232 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Brousilová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Brousilová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 153 kB