velikost textu

Predicting Achievement of Selected Sustainable Development Goals

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Predicting Achievement of Selected Sustainable Development Goals
Název v češtině:
Predikce splnění vybraných Cílů udržitelného rozvoje
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Léon Kamenický
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Mgr. Alina Cazachevici
Id práce:
199813
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Cíle udržiteleného rozvoje, SDGs, Organizace spojených národů, OSN, analýza, ekonomická produktivita, genderová rovnost, NEET, udržitelnost
Klíčová slova v angličtině:
Sustainable Development Goals, SDGs, United Nations, UN, analysis, economic productivity, gender equality , NEET, sustainability
Abstrakt:
Abstrakt Náplňou tejto bakalárskej práce je pomocou nástrojov ekonometrickej analýzy identifikovať premenné ovplyvňujúce vývoj, či už pozitívne, alebo negatívne, vybraných Cieĺov udržateĺného rozvoja. Tie v roku 2015 prijala do svo- jej agendy Organizácia spojených národov. Nakoĺko sa jedná o prácu s dátami obsahujúce pozorovania s vyše 170 krajín v časovom intervale od roku 2000 až 2016, náplňou analýzy je ekonometrické modelovanie vhodné na tzv. panelové dáta. Doposiaĺ existuje pár štúdii zameriavajúce sa na Ciele udržateĺného rozvoja, avšak iba niekoĺko sa pozerá na jednotlivé in- dikátory, slúžiace okrem iného k meraniu úspešnosti plnenia príslušných cieĺov, z globálneho hĺadiska. K zisteniam analýzy patrí okrem úspešného nájdenia niektorých premenných ovplyvňujúce vývoj vybraných cieĺov, aj to, že niektoré nové ciele sú ťažko merateĺné, z čoho sa následne iba veĺmi ťažko dajú vyvodiť relevantné výsledky. Slovensku, ako krajine Európskej únie, ktorá nespĺňa ukážkovo ani jeden s vybraných cieĺov, je k záveru venovaná krátka kapitola, kde sa príčina ich neplnenia rozoberá trochu detailnejšie na základe výsledkov regresnej analýzy z predošlých kapitol. Keywords Sustainable Development Goals, SDGs, United Nations, UN, ana- lysis, economic productivity, gender equality , NEET, sustainabil- ity Kl’účové slová Ciele udržatel’ného rozvoda, SDG, Organizácia spojených národov, OSN, analýza, ekonomická produktivita, genderová rovnosť, NEET, udržitelnost
Abstract v angličtině:
Bibliographic note KAMENICKÝ, Léon. Predicting Achievement of Selected Sustainable De- velopment Goals. Prague 2019. 66 pp. Bachelor thesis (Bc.) Charles Uni- versity, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies. Thesis supervisor doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. Abstract The aim of this thesis is through using the appropriate tools of econometric analysis to identify some of the variables having impact on the development, whether positively or negatively, on selected Sustainable Development Goals. They became part of the agenda in United Nations back in 2015. As the sample used for the analysis contains observations on around 170 countries in a time period from 2000 till 2016, the panel data approach for economet- ric modeling is the most suitable to rely on. There are plenty econometric studies focused on analyzing the SGDs through cross-sectional examples, however only few of them are looking at them from a global perspective. The main findings of the analysis do not include only statistically significant explanatory variables identified. Supported by a concrete example, there is an evidence that some of the goals require more focus on proper data collect- ing on their corresponding indicator. This turns some of them to be hardly measurable and the simple tools of econometric analysis become inapplic- able. Finally, Slovakia, a country in the European Union, which does not fulfill any of the selected targets is part of the last section before conclusion. It includes a discussion about whether the significant explanatory variables identified in the core analysis are also behind the non-attainment of these targets in the cross-sectional example.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Léon Kamenický 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Léon Kamenický 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Léon Kamenický 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 511 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alina Cazachevici 512 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB