velikost textu

Evropská migrační krize a její implikace pro bezpečnost ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropská migrační krize a její implikace pro bezpečnost ČR
Název v angličtině:
European migration crisis and its implications for the security of the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Maňák
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jan Ludvík
Id práce:
199811
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sekuritizace, Bezpečnost, Migrace, Migrační krize, Kriminalita, Německo, ČR, Analýza
Klíčová slova v angličtině:
Securitisation, Security, Migration, Migration Crisis, Crime, Germany, Czech Republic, Analysis
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje tématu evropské migrační krize v horizontu let 2013-2018. Hlavním cílem je určit, do jaké míry se sekuritizační diskurs v Německu setkává s objektivní realitou. Stěžejní část této práce představuje analýza dat o kriminalitě z jednotlivých spolkových zemí. Jedná se pouze o data týkající se násilných trestných činů, kvůli vysoké míře objasněnosti a vyšší dopad na nálady obyvatel. Data jsou geograficky roztříděna dle bývalých hranic východního a západního Německa. Výstupem je srovnání trendů v celkovém počtu zaznamenaných trestných činů a podílu cizinců mezi zadrženými pachateli. Ve druhé části se práce věnuje srovnání vnitropolitického vývoje Německa a jeho srovnání s daty z předchozí části. Srovnání je zaměřeno na vývoj volebního potenciálu AfD jako strany, která je často definována jako protisystémová. I tato část práce se zaměřuje na rozdíly mezi západem a východem Německa. V poslední části se práce pokouší přenést možnou zkušenost z východního Německa do prostředí ČR. Východní Německo bylo vybráno jako příklad pro srovnání s ČR z důvodu mnohých podobností, jakými jsou například společná historie uvnitř východního bloku, podobná zkušenost s migrací z tohoto období atd.. Důraz je v této části věnován diskursu o migraci, který v ČR panuje a to na základě několika již provedených mediálních studií. Závěrem je upozornění na možný budoucí vývoj vzhledem k úrovni sekuritizace tématu v ČR. Případný vývoj by mohl do jisté míry kopírovat situaci v Německu a zároveň hrozí větší radikalizací společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the topic of the European migration crisis in the period of 2013- 2018. The main goal is to determine, to what degree does the securitisation discourse in Germany meets the objective reality. The central part of the thesis is represented by the analysis of data about crime in German states. It is focused just on the data regarding the violent crime, that is because of the higher clearance rate a more significant impact of these crimes on the general mood in the society. The data are separated according to the borders of former eastern and western Germany. The result is a comparison of ongoing trends concerning the overall amount of crimes commited and the share of foreigners among the suspects. In the second part, the thesis focuses on comparing the data from the previous part with the development in the Germanys political landscape. Most notably in the case of developments of AfD, as this party is often referred to as an anti-system party. Again, the focus is on the regional differences between the former eastern and western Germany. In the last chapter, the thesis is trying to use the experience learned from eastern Germany and apply them to the Czech Republic. Eastern Germany was chosen for its relative similarities to Czechia given its history in the eastern bloc, similar migration history from that era and other factors. The focus is based on the overall migration discourse in Czechia base on the already existing discourse analysis. In the end, there is a possible outlook in the future based on the levels of the securitisation of this topic. The development could likely, to a certain extent, copy the situation in eastern Germany and could lead to more severe radicalisation of society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Maňák 13.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Maňák 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Maňák 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Maňák 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 982 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jan Ludvík 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 152 kB