velikost textu

Kondiční trénink krasobruslařů sólových juniorských a seniorských kategorií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kondiční trénink krasobruslařů sólových juniorských a seniorských kategorií
Název v angličtině:
The conditioning training of figure skaters in solo junior and senior cathegory
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Hájková
Vedoucí:
PaedDr. Marie Sedláčková
Oponent:
Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
Id práce:
199802
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srdeční frekvence, sporttester, sportovní trénink, kondiční trénink, krasobruslení
Klíčová slova v angličtině:
heart rate, sporttester, sport training, fitness training, figureskating
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kondiční trénink krasobruslařů sólových juniorských a seniorských kategorií Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování modelového kondičního programu pro krasobruslaře ve stanovených sólových kategoriích. Dalším cílem je uvedení postupů tvorby kondičních programů pro všechny v oboru krasobruslení, zejména pro trenéry. Metody: Při tvorbě bakalářské práce bylo využito metody měření srdeční frekvence krasobruslařů sporttestrem. Srdeční frekvence byla měřena na tréninku v krátkém programu i volné jízdě v kategoriích žen i mužů a to při nejvyšším možném zatížení. Dále bylo při tvorbě práce využito vlastních zkušeností z oboru zkoumání. Výsledky: Výsledkem bakalářské práce je sestavení plánů obsahů cvičení s předpokladem využití v kondičním tréninku s krasobruslaři v juniorských a seniorských sólových kategoriích. Klíčová slova: srdeční frekvence, sporttester, sportovní trénink, kondiční trénink, krasobruslení
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The conditioning training of figure skaters in solo junior and senior cathegory Objectives: The main goal of the bachelor thesis is to develop a model fitness program for figure skaters in certain solo categories. Another goal is to set up fitness training programs for everyone in the figure skating industry, especially for coaches. Methods: During the creation of the bachelor thesis, was used measuring method of the heart rate of figure skaters by a sporttester. Heart rate was measured for short program and free skate in women and men cathegories, at the highest possible load. During the creation was used my own experience from the field of exploration. Results: The result of the bachelor's thesis is the compilation of the exercise plans with assumption for use in fitness training with figure skaters in junior and senior solo categories. Keywords: heart rate, sporttester, sport training, fitness training, figureskating
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Hájková 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Hájková 867 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Hájková 333 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Hájková 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Sedláčková 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Marie Sedláčková 153 kB