velikost textu

Nástroje kontroly kvality legislativy v kontextu České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nástroje kontroly kvality legislativy v kontextu České republiky
Název v angličtině:
Legislative Quality Assurance Toolbox in the context of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Michal Říha
Vedoucí:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.
Id práce:
199794
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita zákonů, legislativní proces, Legislativní rada
Klíčová slova v angličtině:
legislative quality, legislative process, Legislative Council
Abstrakt:
Nástroje kontroly kvality legislativy v kontextu České republiky Michal Říha Abstrakt Cílem této práce je popis a zhodnocení nástrojů používaných ke kontrole kvality legislativy v parlamentní i předparlamentní fázi legislativního procesu. Hlavním zájmem je situace v Česku, ale práce se věnuje i představení nástrojů požívaných v jiných státech, aby práce mohla podpořit diskuzi o jejich uplatnění i v tuzemsku. Nástroje jsou představovány na pozadí zásad dobré legislativy, např. přístup skeptického zákonodárce uplatňovaný s cílem zajištění stabilního právního prostředí. Tato zvolená metoda slouží k lepšímu uvědomění si konfliktů mezi některými zásadami, což se v praxi projevuje střetem legislativní reality a konkrétního nástroje, např. případy, kdy potřebný legislativní zásah je opožděn opakovaným projednáváním v Legislativní radě z důvodu dílčího teoretického problému, což ukazuje konflikt zásady rozumnosti a rozumné délky projednávání. Práce také neopomíjí vliv práva Evropské unie, který je zpravidla ponecháván stranou, přestože právo Evropské unie významně ovlivňuje tvorbu práva v členských státech, ať už vlastní legislativní tvorbou nebo přímým efektem. Ideově práce vychází z MacCormickovy teorie o sdílených principech mezi členskými státy. Další ideové zdroje jsou práce Helen Xanthaki. Rigorózní práce představuje chronologický postup, jak je návrh zákona tvořen, schvalován, přijímán, měněn a konečně jak se stává zákonem. Dále ukazuje místa, která pro jeho osud jsou nejrizikovější a kde je nejčastěji měněn. Jedním z cílů práce je ukázat tvrzené v reálném světě – příklady jsou vybírány ze současných legislativních návrhů nebo ze stenozáznamů Parlamentu. Tímto krokem bude docíleno, aby práce byla aktuální a opírala se o konkrétní příklady dobré nebo špatné praxe. Po přečtení by čtenář měl mít přehled o českém legislativním procesu a způsobech, které by jej mohly zlepšit. Klíčová slova: kvalita zákonů, legislativní proces, Legislativní rada
Abstract v angličtině:
Legislative Quality Assurance Toolbox in the context of the Czech Republic Michal Riha Abstract The aim of the rigorosum thesis is to describe and evaluate the tools used for the control of legislation quality (“legislative toolbox”) at both the parliamentary and pre-parliamentary stage of the legislative process. The main focus is on the situation in the Czech Republic, although the tools used in other jurisdictions are introduced in order to encourage potential discussion regarding an expansion of the Czech legislative toolbox. The toolbox is shown on the background of the principles of proper law making – for example a sceptic lawmaker approach employed with the aim of securing a stable legal environment. This method helps us better understand the potential conflicts between certain legislative principles; one example can be a clash between the legislative needs and the quality control tool when, for example, a required legislative solution might be slowed down by repeated debates within the Legislative Council due to theoretical marginalities. This example indicates a conflict between the principle of sound legislation and the need for reasonable speed of the legislative process. The author also considers the influence of EU law, which is not usually taken into account, despite the European Union law substantially affects law making in the Member states through its own law making or the direct effect. Many ideas are taken from MacCormick’s theory of shared principles between Member states. Another ideological source of Helen Xanthaki. The thesis presents a chronological process how a bill is drafted, approved, passed, amended and, finally, how it becomes a law. It shows the bottlenecks and moments when bills are changed most frequently. One of the aims of the thesis is to show claimed in real world – examples are picked from current proposals or from Hansard recordings. The main purpose of the thesis is to provide a detailed outline and analysis of the recent Czech legislative procedure and to propose ways of its improvement. Keywords: legislative quality, legislative process, Legislative Council.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Říha 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Říha 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Říha 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB