velikost textu

Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
Název v angličtině:
The status of the state prosecutor in preparatory criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Nicola Králová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
199792
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Státní zástupce, Přípravné řízení trestní, Dozor
Klíčová slova v angličtině:
State prosecutor, Preparatory criminal proceedings, Supervision
Abstrakt:
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je „Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním“. Tato problematika je stále aktuální nejen v oblasti trestního práva, ale i z pohledu celospolečenského. Vzhledem k důležitosti role státního zastupitelství v demokratickém právním státu je potřebné, aby právní úprava této instituce respektovala současné potřeby společnosti. Nejen z těchto důvodů se v posledních letech jedná o rekodifikaci trestního procesu a s tím i zákona o státním zastupitelství. Při přípravě nové právní úpravy se však nesmí odhlížet od možných negativ inovativního přístupu. Nelze předpokládat, že by panovala úplná shoda ohledně všech aspektů právní úpravy postavení státního zástupce, nesmí se ale stát, že by došlo k systémovému selhání a paralýze jeho činnosti. Úvodní část obsahuje historický vývoj institutu veřejné žaloby v Evropě se zaměřením na české území. Následující část je zaměřena na samotnou úpravu státního zastupitelství v České republice, kde je uvedena jeho charakteristika a vymezení v rámci dělby moci ve státě. Uvedeny jsou i základní principy fungování státního zastupitelství. Tato kapitola obsahuje i úpravu organizace a působnosti státního zastupitelství s rozborem institutu dohledu státního zástupce v trestních věcech. Konec druhé kapitoly je věnován zvláštním oprávněním nejvyššího státního zástupce. Třetí kapitola obsahuje teoretický výklad o přípravném řízení trestním s návazností na praxi. Předposlední kapitola je věnována stěžejní problematice postavení a role státního zástupce v přípravném řízení. Blíže je zde odůvodněno jeho dominantní postavení, oprávnění a povinnosti, institut dozoru a vztah státního zástupce k vazbě. Krátce je obsažena i role soudu v přípravném řízení a jeho možnosti rozhodnutí. Poslední část obsahuje úvahy de lege ferenda ve vztahu k problematice postavení státního zástupce v přípravném řízení v České republice. V závěru je shrnut obsah práce, zhodnocen stav současné právní úpravy a úvaha o možné budoucí regulaci.
Abstract v angličtině:
The status of the state prosecutor in preparatory criminal proceedings Abstract The topic of the thesis is “The status of the state prosecutor in preparatory criminal proceedings”. This issue is still relevant not only in the area of the criminal law, but also from the point of view of the public. Given the importance of the role of the Public Prosecutor’s Office in a democratic state governed by the rule of law, it is necessary for the legislation, which governs the competences of the Public Prosecutor’s Office, to respect the present needs of the public. The above mentioned issues resulted in discussion regarding recodification of the criminal proceedings and the Act on the Public Prosecutor’s Office. However, the preparation of the new legislation must not overlook possible negatives of an innovative approach. It cannot be assumed that there would be full consensus on all aspects of the legal status of the state prosecutor, but the recodification must not cause systemic failure and paralysis of the state prosecutor’s competences. The first chapter deals with the historical development of the Public Prosecutor’s Office in the Europe with a focus on Czech territory. The following chapter focuses on the current regulation of the Public Prosecutor’s Office in the Czech Republic. It also deals with the power vested into the Public Prosecutor’s Office in the comparison with the other state authorities. The basic principles of running the Public Prosecutor’s Office are also stated. This chapter also includes an adjustment of the organization and the powers of the Public Prosecutor’s Office with the analysis of the state prosecutor’s supervision authority in the criminal matters. The end of the second chapter is dedicated to the special authorization of the Supreme state prosecutor. The third chapter presents the Czech legislation regarding preparatory criminal proceedings followed by practical aspects. The penultimate chapter relates to the key issue of the status and the role of the state prosecutor in the preparatory proceedings. There is a closer justification for his dominant position with the powers and duties in the preparatory criminal proceedings. It also includes the supervisory institute and the relationship of the state prosecutor to the custody. It briefly touches the role of the court in the preparatory proceedings and its decision-making authority. The last chapter of the paper introduces several de lege ferenda ideas relating to the issue of the status of the state prosecutor in preparatory criminal proceedings in the Czech Republic. In the conclusion, it summarizes the content of this thesis and assesses current legal regulation. There is also the consideration of possible future legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nicola Králová 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Nicola Králová 283 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nicola Králová 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nicola Králová 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB