velikost textu

Strategie odborné přípravy na simultánní tlumočení do/ze znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie odborné přípravy na simultánní tlumočení do/ze znakového jazyka
Název v angličtině:
Simultaneous Interpreting preparation strategies to/from sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Lopour
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
Mgr. Helena Andrejsková
Id práce:
199780
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočník znakového jazyka|příprava|strategie|český znakový jazyk|znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
sign language interpreter|preparation|strategies|Czech Sign Language|sign language
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na strategie odborné přípravy na simultánní tlumočení do/z českého znakového jazyka. První část práce popisuje v opoře o odbornou literaturu teoretické poznatky v oblasti procesu příprav na simultánní tlumočení. Zaměřuje se na zmapování dosud popsaných strategií a přístupů krátkodobé přípravy na simultánní tlumočení. Výzkumná část má za cíl zmapování reálných praktik při přípravách na simultánní tlumočení u tlumočníků českého znakového jazyka a jejich usouvztažnění s teoretickými poznatky příprav v odborné literatuře. Poznatky této práce mohou být významné pro oblast odborné přípravy tlumočníků českého znakového jazyka a zároveň mohou přispět k rozvoji a zlepšení výuky tlumočníků českého znakového jazyka v oblasti vzdělávání. Klíčová slova simultánní tlumočení, český znakový jazyk, příprava, strategie
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis focuses on strategies of professional preparation for simultaneous interpreting into/from Czech Sign Language. The first section describes theoretical knowledge related to preparation for simultaneous interpreting. It focuses on mapping the strategies and approaches of short-term preparation for simultaneous interpretation. The research section aims to map real practices in the preparation for simultaneous interpreting by Czech Sign Language interpreters while relating these practices back to the theoretical knowledge of preparation in the academic literature. The findings of this work can be important in the area of professional preparation of Czech Sign Language interpreters. Additionally, they can serve for the development and improvement of the education of Czech Sign Language interpreters. Key words simultaneous interpreting, Czech Sign Language, preparation, strategy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Lopour 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Lopour 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Lopour 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Andrejsková 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 155 kB