velikost textu

Možnosti podpory rodin s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti podpory rodin s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody v Praze
Název v angličtině:
Support options for families with a person sentenced to imprisonment in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Culková, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
Id práce:
199777
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výkon trestu odnětí svobody, rodina, rodinné vztahy, negativní dopady, podpora, sociální práce s rodinou, sociální služby.
Klíčová slova v angličtině:
Imprisonment, family, family relationships, negative impacts, support, social work with family, social services.
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se primárně věnuje možnostem podpory, kterou mohou v hlavním městě Praze využít rodiny, které mají blízkého člově- ka ve výkonu trestu odnětí svobody. Přibližuje podmínky výkonu vazby a výkon trestu odnětí svobody v České republice a seznamuje s negativními dopady, kterým rodiny s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody mohou čelit. Následně se bakalářská práce zabývá možnostmi podpory těchto rodin v českém prostředí z hlediska sociální politiky a sociálních služeb, psychoterapie a svépomocných skupin. Praktická část mapuje poskytované sociální služby v hlavním městě Praze, se zaměřením na využitelnost rodinami s odsouzeným ve výko- nu trestu odnětí svobody a s možnostmi Asociace občanských poraden. Dále seznamuje s vybranými nestátními organizacemi s cílovou skupi- nou klientů rodin s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody a blí- že informuje o příspěvkové organizaci hlavního města Prahy, Centru sociálních služeb Praha, a jeho detašovaném pracovišti Resocializační a reintegrační programy. 1
Abstract v angličtině:
Summary The bachelor thesis deals primarily with the possibilities of support that can be used by families in the capital city of Prague who have a close person imprisoned. It outlines the conditions of custody and im- prisonment in the Czech Republic and introduces negative effects which families who have a close person imprisoned may face. Subse- quently, the bachelor thesis deals with the possibilities of supporting these families in the Czech environment in terms of social policy and social services, psychotherapy and self-help groups. The practical part maps the provided social services in the capital city of Prague, focusing on the usability of families with a sentenced person in prison and the possibilities of the Association of Civic Counseling Centers. Furthermore, the thesis introduces selected non-governmental organizations with a target group of clients’ families with a sentenced person in prison and informs about the contributory organization of the capital city of Prague, Center of Social Services Prague and its de- tached workplace Re-socialization and Reintegration Programs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Culková, DiS. 704 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Culková, DiS. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Culková, DiS. 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 402 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tabita Landová, Th.D. 152 kB