velikost textu

Motivace žáků k učení na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace žáků k učení na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Learning motivation of pupils at primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Panáčková
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Id práce:
199770
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Motivace, sémantické podpory učebních úkolů, specifika učení žáků, didaktika matematiky.
Klíčová slova v angličtině:
Motivation, semantic supports for learning tasks, the specifics of learning pupils, didactics of mathematics.
Abstrakt:
Pavlína Panáčková Učitelství pro první stupeň ZŠ 5. ročník ABSTRAKT (K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NÁZVEM MOTIVACE K UČENÍ NA PRVNÍM STUPNI ZŠ) Diplomová práce řeší otázku motivační kvality sémantické podpory při výuce na prvním stupni základních škol. Teoretická část se skládá ze třech kapitol. První kapitola se věnuje pojmu motivace, jejím zdrojům a motivačním problémům ve škole. Současně je zde řešena problematika komunikace. Specifika učení žáků na prvním stupni základních škol jsou vymezena ve druhé kapitole. Poslední kapitola se zabývá didaktickým zdůvodněním evokační a motivační funkce sémantické podpory k učení. Zároveň je zde řešena otázka, zda v některých předmětech má užití sémantických podpor větší význam v závislosti na typu učení. Cílem praktické části je nalézt odpověď na otázku: Jak ovlivňuje užívání sémantických podpor znalosti žáků a jejich vztah k učení? V této části jsou obsaženy rozhovory jednotlivých učitelů, kteří promlouvají na téma sémantické podpory a jejich využívání v hodinách. Zároveň součástí práce je akční studentský učitelský výzkum a dotazníkové šetření, aplikované na žácích 3. tříd, které porovnává tři typy výuky matematiky – klasickou matematiku, Hejného metodu se sémantickým zaměřením a Hejného metodu zaměřenou strukturálně. Práce obsahuje výsledky a vyhodnocení dotazníků a rozhovorů, které potvrzují, že využívání sémantických podpor může zvýšit zájem žáků o učivo a tím ovlivnit jejich znalosti. KÍČOVÁ SLOVA Motivace, sémantické podpory učebních úkolů, specifika učení žáků, didaktika matematiky.
Abstract v angličtině:
Pavlína Panáčková Učitelství pro první stupeň ZŠ 5. ročník ABSTRACT (MOTIVATION OF PUPILS FOR LEARNING AT PRIMARY SCHOOL) The master thesis deals with motivational quality of semantic support during teaching at first grade at primary school. The theory section consists of four parts. The first part concerns motivation and its sources and motivational problems at school and at the same time it is about communication. The specifics of learning pupils at primary schoo are in chapter 2. The last part deals with the didactic justification of the evocative and motivational function of semantic support for learning. At the same time we are looking for an answer to the question. Does semantics have more meaning in some subjects depending on the type of learning? The aim of the practical part is to find the answer to the question: How does the using of semantic supports influence the pupils' knowledge and their relation to learning? The research contains interviews of the teachers with main topic of semantics and its application during teaching. At the same time, the questionnaire survey is applied to pupils of the third class which compares three types of Mathematics - classical mathematics, Hejny method with semantic focus and Hejny method focused structurally. The thesis contains results evaluation of questionnaires and interviews, which confirm that the using of semantic supports can increase pupils' interest in the curriculum and influence their knowledge. KEY WORDS Motivation, semantic supports for learning tasks, the specifics of learning pupils, didactics of mathematics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Panáčková 2.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavlína Panáčková 214 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Panáčková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Panáčková 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB