velikost textu

Kvalita života osob se získaným sluchovým postižením v dospělém věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života osob se získaným sluchovým postižením v dospělém věku
Název v angličtině:
Quality of life of people with acquired hearing disability in adulthood
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Věra Vondřičková
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
199768
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogika (N ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dospělost, sluch, sluchové vady, nedoslýchavost, tinnitus, kvalita života, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
adulthood, hearing, hearing impairment, hearing loss, tinnitus, quality of life, qualitative research
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na kvalitu života osob se získaným sluchovým postižením ve věku mezi čtyřiceti a šedesáti lety. V teoretické části je nastíněna fyzická, psychická a sociální charakteristika osob v daném věkovém rozpětí a dále jsou definovány základní pojmy týkající se sluchových vad, jejich diagnostiky, kompenzace a také je vysvětlen pojem kvalita života. Praktická část diplomové práce se věnuje analýze kvalitativního výzkumu, který autorka práce realizovala. Cílem této diplomové práce především je objasnit, jak lidé se získaným sluchovým postižením hodnotí svou kvalitu života – jak si tento pojem vykládají, jaké aspekty do něj zahrnují, a do jaké míry získané sluchové postižení má vliv na jejich subjektivní kvalitu života. Za tímto účelem byly realizovány rozhovory s několika informanty. Výsledky výzkumného šetření ukazují, že zásadní vliv na kvalitu života jedinců má především spokojenost s rodinným životem a zaměstnáním. Informanti popisují občasné problémy v komunikaci, které zapříčiňuje jejich získané sluchové postižení, nicméně se tyto obtíže zatím negativně neodráží do stavu jejich subjektivně pociťované spokojenosti. Analýza výsledků šetření přinesla poznání, že většinová společnost mnohdy nemá pro osoby se získaným sluchovým postižením dostatečné pochopení. Významný činitel, který se podílí na spokojenosti informantů je proto také přítomnost blízké osoby, se kterou mohou jedinci své pocity sdílet. Téma kvality života osob se získaným sluchovým postižením je velmi aktuální a nosné pro další případné výzkumy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focuced on the quality of life of people with acquired hearing disability in the age between forty and sixty years. In the theoretical part there are outlined physical, psychic and social characteristics of persons in the age range and then there are defined the elementary concepts concerning hearing impairment, diagnostics, compensation and there is also explained concept of the quality of life. Practical part of the thesis concentrates on a analysis of the qualitative research that the author of this thesis implemented. The aim of this thesis is especially to clarify how do people with the acquired hearing disability rate their quality of life – how do they interpret this construct, which aspects do they include, and how much does the acquired hearing disability influence their subjective quality of life. For that reason interviews with some informants were implemented. The results of the qualitative research shows that the essential effect on the quality of life of the individuals has their satistaction with their family life and their occupation. Informants describes occasional problems with communication that are caused by their acquired hearing disability, however, these problems does not influence the informants´ subjective feeling of well being. The analysis of the research results clarifed that most of the people often do not have sufficient understanding of the people with acquired hearing disability. A close friend with wich can individual share his/her feeling is a significant factor that participates in the informants´ well being. The theme of the quality of life of the people with acquired hearing disability is current and it is suitable for other researches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Věra Vondřičková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Věra Vondřičková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Věra Vondřičková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 375 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB