velikost textu

Podnikatelský plán poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnikatelský plán poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji
Název v angličtině:
Business plan for providing interpreting services to deaf people in Carlsbad Region in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Bízková
Vedoucí:
Ing. Milan Trpišovský, MBA
Oponent:
Mgr. Pavla Povolná
Id práce:
199757
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podnikatelský plán, neslyšící, osoby se sluchovým postižením, tlumočnické služby, Karlovarský kraj
Klíčová slova v angličtině:
business plan, deaf, people with hearing impairment, interpreter service, Carlsbad Region
Abstrakt:
ABSTRAKT V práci jsem se zaměřila na současnou situaci poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji. V teoretické části diplomové práce se zabývám uvedením čtenáře do problematiky terminologie, jazyka a komunikačních systémů, počtu neslyšících v České republice a uvádím základní informace o komunitě neslyšících. Cílem této práce je navrhnout podnikatelský plán pro tlumočnické služby neslyšícím pro rok 2019. Situaci neslyšících v Karlovarském kraji jsem zmapovala díky prostudování dokumentů celorepublikových poskytovatelů tlumočnických služeb neslyšícím a uskutečněnému kvalitativnímu výzkumu s lékaři z pracovišť otorinolaryngologií a foniatrií poskytující služby na území Karlovarského kraje, výzkum byl zaměřen na komunikační potřeby osob se sluchovým postižením a informovanost lékařů ohledně poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v kraji. Z dokumentů celorepublikových poskytovatelů je zjištěn přesný počet poskytnutých tlumočnických služeb neslyšících v kraji. Z dokumentů nešlo vyčíst počet neslyšících klientů z Karlovarského kraje. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že lékaři nejsou informování o komunikačních potřebách neslyšících, mají zprostředkované informace o neslyšících a sami si nevyhledávají informace ke komunitě a kultuře neslyšících. Na základě zjištěných údajů jsem navrhla podnikatelský plán pro poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji v roce 2019.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the current situation in interpreter services for deaf in Carlsbad region in the Czech Republic. The theoretical part of diploma thesis aims to inform the reader about the terminology, language, another communication code and the number of deaf people in the Czech Republic. I present the information I have gathered about the deaf community. The goal of the diploma thesis is to create the business plan for interpretation services for the deaf community for the year 2019. After studying documents from the national organization I describe the current situation in the Carlsbad region with interpreter services for the deaf. The surveys aim is to interview doctors from otorhinolaryngology and foniatry in the Carlsbad region. The interviews focus on the communication needs of people with hearing impairment and the information doctors have about interpretation services in the region. Based on the data from the research I did, I found out the exact number of interpretation services for deaf in the region. Unfortunately from the documents I was not able to find out the exact number of deaf clients in the Carlsbad region. From the interviews I ascertain, that the doctors are not informed about the communication needs of people with hearing impairment. Doctors learn information about deaf and the deaf community indirectly and they don’t do any research for information about the culture of the deaf community. Based on the ascertained information I suggest a business plan for interpretation services for deaf in Carlsbad region in the year 2019.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Bízková 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Bízková 605 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Bízková 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Bízková 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Milan Trpišovský, MBA 439 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Povolná 251 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB