velikost textu

Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století
Název v angličtině:
The organization of judiciary in Austria in the second half of the 19th century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Boris Šalak
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Id práce:
199743
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soudnictví, právní dějiny, 19. století
Klíčová slova v angličtině:
judiciary, history of law, 19th century
Abstrakt:
Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století Hlavním cílem této práce je popis organizace soudnictví v Rakousku (Předlitavsku) v 19. století a jeho zasazení do širšího evropského kontextu. Zásadní revoluční události roku 1848 se výrazně dotkly i organizace soudnictví. Roku 1850 došlo v některých zemích monarchie k aktivaci nové soustavy řádných soudů, která nahradila starou soustavu předbřeznovou. Nová soustava byla plně postátněná a oddělená od správy na všech úrovních. Ačkoliv takto formovaná struktura prošla v následujícím půlstoletí několika výraznými proměnami, základní principy organizace se s jistou výjimkou let 1855 až 1867 příliš nezměnily. Dalšími mezníky vývoje jsou léta 1854/1855 spojená s tzv. bachovskou reorganizací justice, léta 1867/1868 charakterizovaná přijetím prosincové ústavy a začátkem aplikace některých principů v ní uvedených, léta 1873/1874 spjatá s přijetím nového trestního řádu a s počátkem jeho účinnosti a konečně léta 1895 až 1898, kdy došlo k reformě civilního řízení i organizace soudnictví. Rakouská soudní soustava v podobě, jakou zaujímala na počátku minulého století, se v českých zemích stala úhelným kamenem organizace soudnictví i po roce 1918.
Abstract v angličtině:
The organization of judiciary in Austria in the second half of the 19th century The main aim of this thesis is a description of the organization of the judiciary in Austria (Cisleithania) in the second half of the 19th century and its position in the broader European context. The revolution of 1848 dramatically affected the organization of the judiciary. In 1850 in some territories of the monarchy a new system of ordinary courts was activated which replaced the old system of pre-March. The new system was fully put under state control and separated from the administration at all levels. Despite the fact that this new structure was notably changed in the next half-century, the basic principles of the organization (with certain exception of the years 1855 to 1867) have not changed much. Other milestones in the development are the years 1854/1855 (the so-called Bach reorganization of the judiciary), the years 1867/1868 (the adoption of the December Constitution and application of certain principles contained therein), the years 1873/1874 (the adoption of the new Criminal Procedure Code and the beginning of its efficiency) and finally the years 1895-1898, when the reform of civil procedure and judicial organization took place. Austrian judicial system in the form it had assumed at the beginning of the last century became the cornerstone of judicial organization in the Czech lands after the year 1918.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Boris Šalak 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Boris Šalak 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Boris Šalak 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 310 kB