velikost textu

Aktivita lokálního síťování a její přínos v lokalitě z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivita lokálního síťování a její přínos v lokalitě z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
Název v angličtině:
Regional planning of services and its contribution to the site from the point of view of participants in network of services for vulnerable families with children.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Křenková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Povolná
Id práce:
199735
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lokální síťování, lokální síťař, spolupráce, ohrožené děti, aktéři, síť, transformace, potřeby, témata, přínos
Klíčová slova v angličtině:
Regional planning, Regional planner, cooperation, vulnerable children, participants, network, transformation, needs, themes, benefits
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá aktivitou lokálního síťování a jejím přínosem pro lokalitu ORP Louny z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Lokální síťování je jednou z klíčových aktivit v projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, jehož cílem je podpora transformace systému péče o ohrožené děti v praxi. Cílem práce je zjistit, jak aktéři sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny vnímají aktivitu lokálního síťování, jaké jsou jejich zkušenosti a na základě toho podat doporučení pro realizaci lokálního síťování. Teoretická část práce popisuje projekt, aktivitu lokálního síťování a jednotlivé činnosti lokálního síťaře. Práce se zaměřuje na témata spolupráce a multidisciplinárního přístupu. Při výzkumném šetření je použit kvalitativní přístup. Data byla sebrána pomocí metod individuálního a skupinového rozhovoru. Výzkumným souborem je vzorek aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny z ORP Louny. Z analýzy dat vyplynula doporučení pro činnost lokálního síťaře, pro udržení aktivit v lokalitách a přinesla také doporučení lokální nebo systémová. Klíčová slova Lokální síťování, lokální síťař, spolupráce, ohrožené děti, aktéři, síť, transformace, potřeby, témata, přínos
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the Regional planning of services and its contribution to the site from the point of view of participants in network of services for vulnerable children and families. Regional planning of services is one of the key activities of the project "System Development and Support of Social and Legal Child Protection Tools", which aims to support the transformation of the care system for vulnerable children into practice. The aim of this work is to find out how the participants in network of services for vulnerable children and families perceive the activity of regional planning of services, their experience and make recommendations for the implementation of regional planning. The theoretical part describes the project, the activity of regional planning of services and individual activities of the regional planner. This work focuses on the cooperation and multidisciplinary approach. A qualitative approach is used in the research. Data was collected using individual and group interviews. The research group is a sample of participants in network of services for vulnerable children and families. Data analysis has produced recommendations for regional planning of services activity to maintain activities in localities and has also produced local or system recommendations. Key words Regional planning, Regional planner, cooperation, vulnerable children, participants, network, transformation, needs, themes, benefits
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Křenková 773 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Křenková 398 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Křenková 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Křenková 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Povolná 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB