velikost textu

Fytoextrakce benzodiazepinů z vodných roztoků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fytoextrakce benzodiazepinů z vodných roztoků
Název v angličtině:
Phytoextraction of Benzodiazepines from Water Solutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Grasserová
Vedoucí:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Oponent:
RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Id práce:
199729
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fytoremediace, fytoextrakce, benzodiazepiny, extrahovatelná rezidua, HPLC
Klíčová slova v angličtině:
phytoremediation, phytoextraction, benzodiazepines, extractable residuals, HPLC
Abstrakt:
Abstrakt, klíčová slova V této práci byly provedeny fytoextrakční experimenty se čtyřmi benzodiazepiny: chlordiazepoxidem, diazepamem, alprazolamem a bromazepamem, a to na rostlině kukuřici seté (Zea mays). Ke sterilně vysázeným rostlinám kukuřice seté bylo po 14 dnech růstu přidáno čerstvé médium (dle Murashiga a Skooga) obohacené o benzodiazepin o výchozí koncentraci 10 mg · l-1. Médium bylo následně odebíráno vždy po 24 hodinách a koncentrace benzodiazepinu zjištěna metodou HPLC s UV detekcí. Při stejných podmínkách byly na HPLC po ukončení fytoextrakčních experimentů měřeny i vzorky extrahovatelných reziduí benzodiazepinů za účelem zjištění míry translokace léčiv do nadzemních částí rostlin. Nejvyšší fytoextrakční účinnost (množství léčiva extrahovaného 1 gramem biomasy za 24 hodin) byla zjištěna pro chlordiazepoxid, následoval bromazepam a alprazolam, nejnižší fytoextrakční účinnost vykazoval diazepam. Analýza extrahovatelných reziduí potvrdila translokaci do nadzemních částí rostliny u všech testovaných benzodiazepinů. Touto cestou může tedy docházet ke kontaminaci potravních řetězců živočichů. Klíčová slova: fytoremediace, fytoextrakce, benzodiazepiny, extrahovatelná rezidua, HPLC.
Abstract v angličtině:
Abstract, key words The aim of this thesis was to perform a phytoextraction experiment with benzodiazepines chlordiazepoxide, diazepam, alprazolam and bromazepam on corn plant (Zea mays). After 14 days of growing of sterile cultivation, new medium (Murashige and Skoog) contaminated with benzodiazepine was added. The starting concentration of benzodiazepine was 10 mg · l-1. After every 24 hours, a sample of medium was collected. The actual concentration of benzodiazepine was measured on HPLC with UV detection. Extractable residues were also analysed to find out whether the benzodiazepine is being translocated to the upper parts of the plant. The same HPLC conditions were used for these samples. The greatest phytoextraction efficiency (the amount of drug extracted by 1 gram of biomass in 24 hours) was observed for chlordiazepoxide, followed by bromazepam, alprazolam and diazepam respectively. The extractable residues analysis confirmed the translocation to the upper parts of the plant for every of the benzodiazepines tested. That indicates a threat for the animals through the food chain contamination. Key words: phytoremediation, phytoextraction, benzodiazepines, extractable residuals, HPLC.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Grasserová 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Grasserová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Grasserová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Soudek, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB