velikost textu

Branci, pro vodu! Hierarchie ve skupině historického šermu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Branci, pro vodu! Hierarchie ve skupině historického šermu
Název v angličtině:
Recruits, bring water! Hierarchy within a group of historical fencing
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Voděra
Vedoucí:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Id práce:
199720
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hierarchie, historický šerm, dělat gender, subkulturní kapitál, scéna, autenticita, Bourdieuho kapitály, fyzický kapitál, angažovanost, reenactment
Klíčová slova v angličtině:
hierarchies, historical fencing, doing gender, subcultural capital, scene, authenticity, Bourdieu’s capitals, physical capital, engagement, reenactment
Abstrakt:
Abstrakt Historický šerm představuje zajímavou volnočasovou aktivitu, které se v České republice věnují tisíce lidí, kteří se většinou spojují do skupin historického šermu. V rámci řady skupin existuje relativně pevná hierarchie. Hlavním cílem práce je odhalení mechanismů, kterými se v konkrétní skupině historického šermu utváří různé hierarchie, co všechno hierarchie ve skupině obnáší, jakým způsobem ovlivňuje jednání jednotlivců a jak může člen nabývat, či ztrácet své postavení v ní. Vedle toho se zaměřím i na roli genderu ve vztahu ke skupinovým hierarchiím a jakým způsobem může být gender ve skupině dělán. K získání potřebných dat práce využívá kvalitativních metod zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Celá práce je navíc doplněna obrazovou dokumentací. Teoretické ukotvení práce představuje zejména teorie Bourdieuho kapitálů a kapitálu subkulturního, dále se jako klíčový ukázal i koncept autenticity. Na základě zjištění představuji jednotlivé kapitály ovlivňující postavení jednotlivce ve skupině. Jako klíčové se ukázaly zejména objektifikovaný a ztělesněný subkulturní kapitál, kapitál fyzický a sociální. Pro subkulturní studia typická angažovanost se ukázala i zde jako významná, zejména pro nebojující členy skupiny. V rámci konkrétní skupiny se gender neukázal jako primární stratifikující prvek, avšak může hrát roli v možnostech zapojení jednotlivce do skupiny a tím může ovlivnit členství jednotlivce ve skupině.
Abstract v angličtině:
Abstract Historical fencing represents an interesting leisure time activity that thousands of people in the Czech Republic devote, most of them joining historical fencing groups. There is a relatively strong hierarchy within a number of groups. The main goal of the thesis is to reveal mechanisms, by which the hierachies in the particular group are generated, maintained, how these hierarchies affect the behaviour of individuals and how an individual can move up and down in the group's hierarchy. The secondary goal of the thesis is to focus on the role of gender in relation to group hierarchies and how is gender done in a group. To get the data qualitative research methods of participant observation and semi-structured interviews are used. The thesis is supplemented by a photo documentation. Theoretical framework used in the research is mainly Bourdieu's capitals and the subculture capital. In addition the concept of authenticity became important during the research. Based on the data the most important capitals are objecitified and embodied subcultural capital, physical capital and social capital. For subcultural studies is very typical the engagement in the subculture, in this case subcultural engagement proved to be important mainly for the non-fighting members of the group. Within the group gender has not been shown to be a primary stratifying element, but it can play a role in the possibility of an individual's engagement in a group, thereby affecting individual membership in the group.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Voděra 68.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Voděra 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Voděra 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jan Voděra 111 kB