velikost textu

Kulturní politika Prahy 7 aneb jak se tvoří moderní čtvrť

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní politika Prahy 7 aneb jak se tvoří moderní čtvrť
Název v angličtině:
Culture policy of Prague 7: how to create a modern neighbourhood
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Olga Srstková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová
Oponent:
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček
Id práce:
199716
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kulturní politika, Art District 7, Praha 7, kreativní čtvrť, kreativní třídy, autenticita, gentrifikace, právo na město, městský prostor
Klíčová slova v angličtině:
culture policy, Art District 7, creative district, creative class, authenticity, gentrification, right to the city, urban space
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce analyzuje kulturní politiku městské části Praha 7, jejímž základem se stal v roce 2016 pilotní projekt strategického plánování kultury Art District 7. Studie se zabývá konceptem Kreativních měst Charlese Landryho a jeho aplikací v českém prostředí, kriticky zpracovává teorii Richarda Floridy o Kreativních třídách a pojetí autenticity od Sharon Zukin. Metodologie výzkumu se formou srovnávací analýzy pokouší odhalit implementaci projektu Art District 7 v praxi a odlišnost kulturních politik radnice a samotných kulturních aktérů. Každá kapitola analytické části diplomové práce je zároveň kategorií vyplývající z kritického pohledu na koncept kreativní čtvrti na Praze 7. V jednotlivých oddílech s názvem Komunita, Prostor a ART je zřetelně charakterizována proměna politik kulturních aktérů (divadlo, hala, kavárna) během dvou let trvajícího výzkumu v dolních Holešovicích. Kapitola Komunita popisuje postupnou změnu vztahu kulturních aktérů k lokálním obyvatelům dolních Holešovic a zároveň prezentuje aktérské chápání sebe sama jako určitého druhu společenství. Druhá kapitola akcentuje proměny vnitřních dispozic objektů a zároveň i analyzuje prostorové změny na úrovni ulice a parteru objektů. Třetí kapitola ART předkládá různá pojetí umění a kultury u každého z kulturních objektů legitimizující jejich vlastní působení a aktivity v dolních Holešovicích. Klíčová slova: kulturní politika, Art District 7, Praha 7, kreativní čtvrť, kreativní třídy, autenticita, gentrifikace, právo na město, městský prostor
Abstract v angličtině:
Abstract The submitted thesis analyses cultural politics of Prague 7 municipal district, based on a pilot strategical project of culture planning Art District 7 starting in 2016. The study conducts Charles Landry’s concept of Creative Cities and its application in the Czech cities; critically evolve Richard Florida’s theory about Creative Classes; and understanding of authenticity by Sharon Zukin. The research methodology uncovers, by comparative analysis, implementation of the project Art District 7 in reality and differences of cultural practices of municipality and the actors themselves. Each chapter of the analytical part is a category of critical viewpoint to cultural politics at Prague 7 district. Transformation of cultural actor’s politics (a theater, a hall, a cafe) within 2 years long research at Dolní Holešovice is clearly characterized in individual parts named Community, Space and ART. The chapter Community follows gradual change of cultural actor’s relationships towards local inhabitants of the Dolní Holešovice district and presents actor’s understanding of themselves as a distinct community. Second chapter emphasizes spacial changes on the interior level of the objects as well as the outer ones on the level of street and parter. Third chapter ART presents different understanding of art and culture within each of the cultural objects legitimizing their existence and activities at the Dolní Holešovice district. Key words: culture policy, Art District 7, creative district, creative class, authenticity, gentrification, right to the city, urban space
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Olga Srstková 9.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Olga Srstková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Olga Srstková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 152 kB