text size

Efektivita vzdělávacích programů divadelních dílen při vybraných českých divadelních scénách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Efektivita vzdělávacích programů divadelních dílen při vybraných českých divadelních scénách
Titile (in english):
Effectivity of educational theatre workshops of selected Czech theatre scenes
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Barbora Frančíková
Supervisor:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Opponent:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Thesis Id:
199711
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Education (21-KPED)
Study programm:
Pedagogy (N7501)
Study branch:
Education (PED)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
divadelní lektor|reflexe divadelního umění|recepce divadelního umění|výchova dětského diváka|efektivita práce divadelního lektora
Keywords:
theater lector|reception and reflection of theatrical art|education of child spectator|effectiveness of the theatrical lecturer’s work
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se zabývá edukačním potenciálem divadelního umění ve vztahu jednak k jeho recipientům, jimiž jsou děti mladšího školního věku a jednak k dalším jeho aktérům, mezi něž patří zejména divadelní lektoři a učitelé. V teoretické části práce jsou vymezena specifika divadelního umění určeného dětskému divákovi z hlediska obsahu divadelních inscenací, školy jako partnera kulturních institucí, práce s publikem, doprovodných programů a jejich realizátorů. Teoretickou součástí práce je také zmapování již uskutečněných výzkumů v oblasti divadelní edukace. Empirická část je snahou o zjištění edukační účinnosti programů divadelních dílen u profesionálních českých divadelních scén a rozkrývá způsoby využití edukačního potenciálu divadelními lektory a učiteli. Výzkumné šetření prokázalo vysokou efektivitu těchto programů ve smyslu osobnostního a sociálního růstu jejich recipientů, konkrétně jsou jimi rozvíjeny klíčové kompetence.
Abstract:
Abstract This thesis is aimed at the educational potential of theatre arts in a relationship to its recipients which are children of a younger school age and to its other actors like theatre lecturers and teachers. In the theoretic part of the thesis are defined the specifications of theatre art aimed at a child spectator in terms of a content of the theatre inscenations, school as a partner of cultural institutions, work with the audience, accompanying programs and its developers. The theoretic part of the thesis also maps already realized studies in the field of theatre education. The empirical part of the thesis is an effort to find out the educational efficiency of the theatre workshop programs, these being realized by a professional Czech theatre scenes, and reveals the methods of utilization of the educational potential of these programs by theatre lecturers and teachers. Research investigation showed a high effectivity of these programs in terms of personal and social growth of its recipients, specifically developing their key competences.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Barbora Frančíková 7.27 MB
Download Abstract in czech Bc. Barbora Frančíková 100 kB
Download Abstract in english Bc. Barbora Frančíková 96 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 63 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 124 kB
Download Defence's report PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB