velikost textu

Efektivita vzdělávacích programů divadelních dílen při vybraných českých divadelních scénách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivita vzdělávacích programů divadelních dílen při vybraných českých divadelních scénách
Název v angličtině:
Effectivity of educational theatre workshops of selected Czech theatre scenes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Frančíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Id práce:
199711
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
divadelní lektor|reflexe divadelního umění|recepce divadelního umění|výchova dětského diváka|efektivita práce divadelního lektora
Klíčová slova v angličtině:
theater lector|reception and reflection of theatrical art|education of child spectator|effectiveness of the theatrical lecturer’s work
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá edukačním potenciálem divadelního umění ve vztahu jednak k jeho recipientům, jimiž jsou děti mladšího školního věku a jednak k dalším jeho aktérům, mezi něž patří zejména divadelní lektoři a učitelé. V teoretické části práce jsou vymezena specifika divadelního umění určeného dětskému divákovi z hlediska obsahu divadelních inscenací, školy jako partnera kulturních institucí, práce s publikem, doprovodných programů a jejich realizátorů. Teoretickou součástí práce je také zmapování již uskutečněných výzkumů v oblasti divadelní edukace. Empirická část je snahou o zjištění edukační účinnosti programů divadelních dílen u profesionálních českých divadelních scén a rozkrývá způsoby využití edukačního potenciálu divadelními lektory a učiteli. Výzkumné šetření prokázalo vysokou efektivitu těchto programů ve smyslu osobnostního a sociálního růstu jejich recipientů, konkrétně jsou jimi rozvíjeny klíčové kompetence.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is aimed at the educational potential of theatre arts in a relationship to its recipients which are children of a younger school age and to its other actors like theatre lecturers and teachers. In the theoretic part of the thesis are defined the specifications of theatre art aimed at a child spectator in terms of a content of the theatre inscenations, school as a partner of cultural institutions, work with the audience, accompanying programs and its developers. The theoretic part of the thesis also maps already realized studies in the field of theatre education. The empirical part of the thesis is an effort to find out the educational efficiency of the theatre workshop programs, these being realized by a professional Czech theatre scenes, and reveals the methods of utilization of the educational potential of these programs by theatre lecturers and teachers. Research investigation showed a high effectivity of these programs in terms of personal and social growth of its recipients, specifically developing their key competences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Frančíková 7.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Frančíková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Frančíková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB