velikost textu

Využití zobcové flétny pro rozvoj řeči předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití zobcové flétny pro rozvoj řeči předškolních dětí
Název v angličtině:
Use of recorder for speech development of preschool children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Martínková
Vedoucí:
Mgr. Milena Kmentová
Oponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Id práce:
199672
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řeč, komunikace, vývojová dysfázie, zobcová flétna, rytmus, dýchání
Klíčová slova v angličtině:
speech, communication, developmental dysphasia, recorder, rhythm, respiration
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o využití zobcové flétny a hudebních činností v logopedické prevenci u předškolních dětí. Teoretická část mapuje poznatky o řeči, poruchách komunikačních schopností s důrazem na vývojovou dysfázii a dyslalii. Značná část se zaměřuje na muzikoterapii a zobcovou flétnu jako na součást logopedické prevence. Praktická část analyzuje data z akčního výzkumu a obsahuje hloubkovou kazuistiku chlapce s vývojovou dysfázií. Zaměřuje se na vyhodnocení vlivu práce s dětmi v hudebním kroužku, na správné návyky při dýchání a melodické a rytmické cítění dětí.
Abstract v angličtině:
Abstract The following master thesis covers the use of the recorder and music activities as part of logopaedic prevention by preschool-age children. The theoretical part describes the general knowledge about speech, malfunctions of communicational skills emphasizing developmental dysphasia and dyslalia. The major part deals with music therapy and recorder and describes them as tools of logopaedic prevention. The practical part analyses data gained from the own action research and includes an in-depth case history of a boy suffering from developmental dysphasia. This part focuses mainly on analysing the impact of diverse musical activities with children within preschool music classes. The analysis also covers children´s good practice of breathing habits as well as their melodic and rhythmic perception.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Martínková 6.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Martínková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Martínková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Kmentová 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 624 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB