velikost textu

Ergoterapie v adiktologii. Podtitul: Role ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ergoterapie v adiktologii. Podtitul: Role ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Název v angličtině:
Occupational therapy in addictology. Subtitle: The role of occupational therapist at the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Rybárová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Svěcená
Oponent:
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Id práce:
199605
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergoterapie, adiktologie, užívání návykových látek, závislost
Klíčová slova v angličtině:
occupational therapy, addictology, substance use, addiction
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Andrea Rybárová Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Název bakalářské práce: Ergoterapie v adiktologii: Role ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Abstrakt bakalářské práce: Práce pojednává o problematice ergoterapie v adiktologii. Vzhledem k tomu, že ergoterapie není v České republice běžnou součástí adiktologických oddělení je praktická část konkrétně zaměřená na roli ergoterapeuta na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a následně vytvořit návrh vstupního ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách léčených na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. V teoretické části je popsaná role ergoterapeuta a využití ergoterapie v různých oblastech adiktologie. Jedná se o tyto oblasti: komplikace závislostí, harm reduction, screening a hodnocení, terapeutické přístupy, prevence relapsu, vybrané skupiny adiktologických pacientů a adiktologické zařízení. K dosažení cílů praktické části byly použity prvky metod kvalitativního sběru dat. Praktickou část tvoří návrh zapojení ergoterapeuta do léčebného procesu u lidí se závislostí na návykových látkách na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a návrh vstupního ergoterapeutického vyšetření u lidí se závislostí na návykových látkách léčených na ženském lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Klíčová slova: ergoterapie, adiktologie, užívání návykových látek, závislost
Abstract v angličtině:
Abstract of the Thesis: The thesis describes the issue of occupational therapy in addictology. Since that occupational therapy is not a common part of the addictology departments in the Czech Republic, the practical part is particularly focused on the role of occupational therapist at the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine of Charles University and the General University Hospital in Prague. The main aim of the practical part of the bachelor thesis is to create a proposal for participation of occupational therapist in a treatment process for people with addiction to the addictive substances in the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague and subsequently to create a proposal of admission occupational therapy examination for people with addiction to the addictive substances treated at the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine and the General University Hospital in Prague. The theoretical part describes the role of occupational therapist and the use of occupational therapy in different areas of the addictology. The areas are: addiction complications, harm reduction, screening and assessment, therapeutic approaches, relapse prevention, selected groups of addictology patients, and addiction services. In order to achive the objectives of the practical part, the methods of qualitative date collection were used. The practical part contains the proposal of the involvement of occupational therapist in the treatment process for people with addiction to the addictive substances at the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague and the arrangement of admission occupational therapy examination of people with addiction to the addictive substances treated at the female ward of the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague. Key words: occupational therapy, addictology, substance use, addiction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Rybárová 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Rybárová 660 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Rybárová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Rybárová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Svěcená 4.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 3.74 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB