velikost textu

"A Serious Writer: Various Literary Techniques and Devices in the Selected Short Stories of Joyce Carol Oates from the 1960s and the Early 1970s

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"A Serious Writer: Various Literary Techniques and Devices in the Selected Short Stories of Joyce Carol Oates from the 1960s and the Early 1970s
Název v češtině:
"Vážná spisovatelka" : rozličné literární techniky a prostředky ve vybraných povídkách Joyce Carol Oatesové ze 60. a počátku 70. let
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Rydlová
Vedoucí:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Id práce:
199601
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Joyce Carol Oatesová|Americká literatura|60. a 70. léta 20. století|Realismus|Naturalismus|Psychologický realismus|Surrealismus|Groteska|Experimenty
Klíčová slova v angličtině:
Joyce Carol Oates|American literature|1960s and 1970s|Realism|Naturalism|Psychological realism|Surrealism|Grotesque|Experiments
Abstrakt:
Abstrakt Sedm povídek z pera americké autorky Joyce Carol Oatesové je v této práci analyzováno z pohledu rozličných literárních technik, které Oatesová využívá ve svých dílech. Jedná se o povídky „Venkovská krev,“1 „Dívka na kraji oceánu,“2 „Kam jdeš a odkud?,“3 “Norman a vrah,4” „Nebožtíci“5 a “Jak jsem rozjímala o světě uvnitř Detroitského nápravného zařízení a začala svůj život znovu.”6 První část této práce je teoretická. Úvod etabluje Joyce Carol Oatesovou jako vážnou autorku a představuje její snahu o vyobrazení kultury a lidských charakterů své doby. Kapitola 2 vykresluje realitu 60. a 70. let 20. století v Americe a uvádí klíčové událostí, které se v těchto dvou dekádách odehrály. První část této kapitoly se soustředí na Detroit a „decivilizační proces,“ který je spojován s náhlým vzestupem násilí v americké společnosti 60. let. Druhá část se zabývá úsilím, které započalo na počátku tohoto období a pokračovalo i v průběhu 70. let. To zpochybnilo roli nejen hodnot vyšších vrstev společnosti, ale i samotného prezidenta. Poslední část této kapitoly obsahuje základní shrnutí hnutí za občanská práva a protestů v americké společnosti obecně. Další kapitola pak uvádí několik autorů, kteří Oatesovou nepochybně ovlivnili, a literární proudy a techniky, jež se v díle této autorky objevily: realismus, psychologický realismus, naturalismus, surrealismus, groteska a gotika. Čtvrtá kapitola poskytuje argumenty, které tvoří základ pro literární analýzu a interpretaci povídek; je nazvaná „Dichotomie realismu a ‚něčeho dalšího‘“ a představuje úvod do dvou literárních sfér, které se proplétají celou autorčinou tvorbou, a v různé míře se nacházejí v každé analyzované povídce. Jednak je to sféra postavená především na realismu s přesahem do naturalismu, která ukotvuje příběh v realitě, ať již pomocí detailů, se kterými jsou jednotlivé postavy popisovány, nebo vykreslením sociální reality doby, která světu ukázala temnou stránku násilí, zločinů a politických problémů. Druhá sféra sice také reflektuje tyto problémy, ale je více subjektivní, snová, někdy až surrealistická a groteskní. Pátá kapitola se přesouvá k samotné literární interpretaci a na povídky „Venkovská krev“ a „Dívka na kraji oceánu“ aplikuje již uvedenou teorii. Interpretace se soustředí především na techniky realismu a psychologického realismu. Z témat si vybírá hlavně izolaci 1 vlastní překlad 2 vlastní překlad 3 překlad Veroniky Klusákové z: Joyce Carol Oates, „Kam jdeš, a odkud?“, přel. Veronika Klusáková, Host 6/2006: 96-98. 4 vlastní překlad 5 překlad názvu původní povídky „The Dead“ Jamese Joyce Aloysem Skoumalem v: James Joyce, Dubliňané, přel. Aloys Skoumal. Praha: Argo, 2012. 6 vlastní překlad postav, šílenství, ale také lásku, která je v různých obměnách stěžejním tématem u všech povídek. Jedním z hlavních termínů této kapitoly je „mimetický přepis,“ který zdůrazňuje roli osobního prožitku, díky němuž se literární narace mění z popisu akce na subjektivní vnímání reality. Dále kapitola představuje typickou oatesovskou hrdinku, která podléhá tlaku společenských sil. Pro takové postavy je také typická jistá odtažitost od reality. Šestá kapitola ukazuje slábnoucí roli realismu a vzrůstající roli surrealismu v povídce „Nebožtíci.“ Slouží jako přechod mezi pátou a sedmou kapitolou, jelikož uvádí v souvislost přírodní a společenské síly, které jsou klíčové pro analýzu postav dalších kapitol. Pojednává také o literární naraci z pohledu mysli omámené drogami. Do interpretace přináší nové téma významu snů. Sedmá kapitola obohacuje spektrum literárních proudů o naturalismus v povídkách „Po Potopě“ a „Norman a vrah.“ Zaměřuje se na hrozby přírodních, sociálních a sociologických sil, které se proti postavám obracejí a nutí je páchat násilí. Základním tématem obou povídek je lidská neschopnost. K tématu snů se znovu vrací kapitola osmá, která do spektra analyzovaných literárních technik přidává grotesku. Devátá kapitola pak zkoumá nejexperimentálnější povídku z našeho výběru „Jak jsem rozjímala o světě uvnitř Detroitského nápravného zařízení a začala svůj život znovu,“ jejíž experimenty se týkají především času a narace sepsané v podobě poznámek pro esej. Závěrečná kapitola představuje ucelený pohled na všechny analyzované povídky z hlediska chronologického a poté z hlediska mezilidských vztahů; a to jak mezigeneračních, tak vztahů mezi pohlavími, a snaží se najít souvislosti mezi tematickými celky a použitím literárních technik. Pro závěrečnou syntézu je klíčová především role násilí (často genderového) v (ne)komunikaci mezi postavami, která odhaluje dysfunkční vztahy v mnoha případech vykreslené technikami jinými než realistickými. Klíčová slova: Joyce Carol Oatesová, Americká literatura v 60. a 70. letech 20. století, Realismus, Naturalismus, Psychologický realismus, Surrealismus, Groteska, Experimenty
Abstract v angličtině:
Abstract Seven short stories written by Joyce Carol Oates in the 1960s and the 1970s are analysed in this thesis from the perspective of various literary techniques that Oates employs in her writing. The stories are “Pastoral Blood,” “A Girl at the Edge of the Ocean,” “Where Are You Going, Where Have You Been?,” “Upon the Sweeping Flood,” “Norman and the Killer,” “The Dead” and “How I Contemplated the World from the Detroit House of Corrections and Began My Life Over Again.” The first part of this thesis is theoretical. The introduction gives a sense of Joyce Carol Oates as a serious writer and presents her conviction to depict culture and people of her time. The second chapter introduces the American reality of the 1960s and 1970s and presents all key events of the era. The first part of the chapter focuses on Detroit and the de-civilizing process of the 1960s connected to the upsurge of violence in the U.S. The second part is concerned with struggles that began in the 1960s and continued in the 1970s and challenged the role of the president, and by extension of the upper classes, in society. The last part of the chapter contains a basic summary of the civil rights movement. The third chapter gives an overview of some of Oates´s literary influences and literary streams and techniques often found in her work: realism, psychological realism, naturalism, surrealism and the grotesque and the gothic. The fourth chapter presents arguments that form the foundation for the analysis and interpretation of the stories. The chapter, A dichotomy of realism and of “the other,” provides an introduction for two literary spheres that are found, in different amounts, in each story. The first sphere is more realistic and naturalistic as it is anchored in reality: either in details with which the characters are described, or in social realities of the time, including violence and crimes or political problems. The second sphere also reflects these problems, but is more subjective, dreamy, surreal and grotesque. The fifth chapter moves on to the interpretation itself and applies the aforementioned theory to stories “Pastoral Blood” and “A Girl at the Edge of the Ocean” focusing especially on realism and psychological realism and on the themes of isolation, madness and also on love that is, in many variations, a central theme for all selected stories. One of the key terms of the chapter is “mimetic transcriptions” which emphasizes the role of experience in the narratives describing how the action is replaced by reflections on reality. Furthermore, this chapter presents typical Oatesian characters under the pressure of outside forces succumbing to threats of contemporary society. At the same time they are detached from the events that are taking place around them. The sixth chapter shows a diminishing role of realism and stronger tendencies of surrealism in “The Dead.” It serves as a stepping stone to social and natural forces that become essential for the characters in the next chapter. Similarly as in the fifth chapter it follows a pursuit of love and shares its concern with mimetic transcriptions. Also, it deals with the narrative of a mind numbed by drugs and brings into the interpretation the importance of dreams. The seventh chapter enriches the spectrum of analysed literary streams by examination of naturalism in “Upon the Sweeping Flood” and “Norman and the Killer.” The chapter focuses on the threats of natural, social and sociological forces to which the characters succumb and on violence they subsequently commit. The essential theme of the stories is human impotence. The theme of dreams is further analysed in the eighth chapter that adds a dimension of the grotesque working within a frame of surrealism. The analysed story is the most anthologised story of Oates: “Where Are You Going, Where Have You Been?” The ninth chapter provides an insight into the most experimental story from the selection: “How I Contemplated the World from the Detroit House of Corrections and Began My Life Over Again,” notable especially for its use of experiments with time and narration which is given in a series of notes for an essay. The concluding chapter presents a synthesis of all analysed stories; at first from the perspective of chronology; secondly from the perspective of interpersonal relationships: either intergenerational or relationships between a man and a woman. The chapter attempts to find connections between the thematic circles and the use of literary techniques. The role of violence (mainly gendered) is essential for the final synthesis, especially in its connection with communication (or more likely impossibility of communication) which reveals dysfunctional relationships depicted in many instances by different than realistic techniques. Key words: Joyce Carol Oates, American literature in the 1960s and 1970s, Realism, Naturalism, Psychological Realism, Surrealism, Grotesque, Experiments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Rydlová 980 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Rydlová 532 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Rydlová 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB