velikost textu

Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta
Název v angličtině:
Comparison of stability evaluation tests for patients after brain damage from physiotherapist point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Timková
Vedoucí:
Mgr. Jakub Jeníček
Oponent:
Ing. Adéla Slámová
Id práce:
199596
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stabilita, cévní mozková příhoda, testy stability, vlastnosti měření
Klíčová slova v angličtině:
stability, stroke, stability tests, measurement properties (clinimetric properties)
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Timková Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Konzultant práce: Bc. Monika Tichá Název bakalářské práce: Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána cévní mozková příhoda, posturální stabilita a testy k hodnocení stability. V praktické části jsou vzájemně porovnány testy k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska základních charakteristik a parametrů. Zároveň jsou zde zpracovány tři kazuistiky pacientů, u kterých proběhlo hodnocení stability pomocí vybraných testů: Berg Balance Scale, Mini-BESTest a Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment. Testování bylo provedeno na začátku a na konci rehabilitačního programu, v odstupu čtyř týdnů. Výsledky byly vyhodnoceny a následně porovnány. Tato práce popisuje důležitost znalosti jednotlivých parametrů testů, díky čemuž je možné posoudit, zdali došlo ke zlepšení či zhoršení pacientova stavu. Klíčová slova: stabilita, cévní mozková příhoda, testy stability, vlastnosti měření
Abstract v angličtině:
Title of bachelor thesis: Comparison of stability evaluation tests for patients after brain damage from physiotherapist point of view Abstract: This bachelor’s thesis deals with comparison of stability evaluation tests for patients after brain damage. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes cerebrovascular accident, postural stability, and tests on assessment of stability. Tests on assessment of stability of patients after brain damage from the point of basic characteristics and parameters are compared in the practical part. At the same time, three case stories of patients, whose stability was assessed by selected tests, are provided: Berg Balance Scale, Mini- BESTest, and Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment. Testing was done at the beginning and at the end of the rehabilitation program, after four-week interval. Results were analysed and compared subsequently. The thesis describes the importance of knowledge of the individual testing parameters to be able to assess whether condition of the patient has improved or deteriorated. Key words: stability, stroke, stability tests, measurement properties (clinimetric properties)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Timková 5.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Timková 4.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Timková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Timková 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Jeníček 2.91 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Adéla Slámová 2.99 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 748 kB