text size

Vliv vibrační plošiny na posturální stabilitu pacientů po cévní mozkové příhodě

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv vibrační plošiny na posturální stabilitu pacientů po cévní mozkové příhodě
Titile (in english):
The Effect of Vibration Platform on the Postural Stability of Patients after Stroke
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kristýna Schönová
Supervisor:
Mgr. Silvie Táborská
Opponent:
Ing. Adéla Slámová
Thesis Id:
199595
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Physiotherapy (FYZIO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/09/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Cévní mozková příhoda, stabilita, postura, vibrační plošina, vibrace
Keywords:
Stroke, stability, posture, vibration platform, vibration
Abstract (in czech):
Bakalářská práce se zabývá vlivem vibrační plošiny na posturální stabilitu pacientů po cévní mozkové příhodě. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozebrány pojmy: Cévní mozková příhoda, posturální stability a vibrace a jejich vliv. V části praktické je popsána terapie a vstupní a výstupní vyšetření na dvou pacientech v chronickém stádiu po cévní mozkové příhodě. Vstupní a výstupní vyšetření bylo provedeno pomocí anamnézy, kazuistiky a vyšetření na posturografu od firmy Synapsys. Byla vyšetřována statická i dynamická složka stability. Samotná terapie probíhala na vibrační plošině od firmy Capital Sports. Výsledky byly vyhodnoceny v podobě tabulek a grafů v praktické části práce a byly vybrány testy, ve kterých měli oba pacienti současně nejlepší výsledky.
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the effect of the vibration platform on postural stability in patients who have sustained a stroke. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part analyses terms: Stroke, postural stability, vibration and its effects. The practical part describes therapy and initial and exit examinations on two patients in a chronic stage of cerebrovascular accident. The initial and exit examinations were performed using medical history, casuistry, and assessment on posturography machine from the Synapsys company. Both the static and dynamic component of stability were assessed. The therapy alone was conducted on a vibration plate from Capital Sports company. The results were evaluated in the form of charts and graphs in the practical part of the thesis and tests in which both patients simultaneously showed the best results were selected.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristýna Schönová 1.42 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristýna Schönová 76 kB
Download Abstract in english Bc. Kristýna Schönová 75 kB
Download Supervisor's review Mgr. Silvie Táborská 3.31 MB
Download Opponent's review Ing. Adéla Slámová 3.45 MB
Download Defence's report Yvona Angerová 749 kB