velikost textu

Vliv vibrační plošiny na posturální stabilitu pacientů po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vibrační plošiny na posturální stabilitu pacientů po cévní mozkové příhodě
Název v angličtině:
The Effect of Vibration Platform on the Postural Stability of Patients after Stroke
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Schönová
Vedoucí:
Mgr. Silvie Táborská
Oponent:
Ing. Adéla Slámová
Id práce:
199595
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cévní mozková příhoda, stabilita, postura, vibrační plošina, vibrace
Klíčová slova v angličtině:
Stroke, stability, posture, vibration platform, vibration
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vlivem vibrační plošiny na posturální stabilitu pacientů po cévní mozkové příhodě. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozebrány pojmy: Cévní mozková příhoda, posturální stability a vibrace a jejich vliv. V části praktické je popsána terapie a vstupní a výstupní vyšetření na dvou pacientech v chronickém stádiu po cévní mozkové příhodě. Vstupní a výstupní vyšetření bylo provedeno pomocí anamnézy, kazuistiky a vyšetření na posturografu od firmy Synapsys. Byla vyšetřována statická i dynamická složka stability. Samotná terapie probíhala na vibrační plošině od firmy Capital Sports. Výsledky byly vyhodnoceny v podobě tabulek a grafů v praktické části práce a byly vybrány testy, ve kterých měli oba pacienti současně nejlepší výsledky.
Abstract v angličtině:
The bachelor’s thesis deals with the effect of the vibration platform on postural stability in patients who have sustained a stroke. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part analyses terms: Stroke, postural stability, vibration and its effects. The practical part describes therapy and initial and exit examinations on two patients in a chronic stage of cerebrovascular accident. The initial and exit examinations were performed using medical history, casuistry, and assessment on posturography machine from the Synapsys company. Both the static and dynamic component of stability were assessed. The therapy alone was conducted on a vibration plate from Capital Sports company. The results were evaluated in the form of charts and graphs in the practical part of the thesis and tests in which both patients simultaneously showed the best results were selected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Schönová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Schönová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Schönová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Silvie Táborská 3.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Adéla Slámová 3.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB