text size

Dítě v předškolním věku a příběh

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Dítě v předškolním věku a příběh
Titile (in english):
Child in pre-school age and story
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Šárka Šťastná
Supervisor:
PhDr. Veronika Laufková
Opponent:
Mgr. Eva Rybárová
Thesis Id:
199592
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Study programm:
Pedagogy (N7501)
Study branch:
Pedagogy of Pre-School Age (N PPP)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/05/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
vytváření příběhu, řečové dovednosti, dítě předškolního věku, komunikace
Keywords:
storytelling, language skills, preschool children, communication
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato práce se zabývá rozvojem čtenářské pregramotnosti a práci s příběhem u dětí v předškolním věku. V teoretické části se věnuje pojmům jako je předškolní věk, kde popisuje jednotlivé oblasti vývoje a jeho zákonitostí, dále objasňuje pojem gramotnost a pregramotnost, přičemž se zaměřuje na oblast čtenářskou. Další pojem, kterému se práce věnuje, je příběh a hra, oba pojmy definuje a vymezuje vzhledem k předškolnímu vzdělávání. Poslední kapitola teoretické části se zabývá výukovými metodami pro rozvoj předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku. Cílem praktické části bylo a) zjištění aktuální úrovně předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku ve vybrané třídě – výzkumný vzorek a experimentální vzorek; b) sestavení vhodné metodiky pro rozvoj předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku; c) využití této metodiky v praxi s následnou diagnostikou úrovně předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku ve vybrané třídě (výzkumný vzorek); d) vyhodnocení získaných výsledků metodou dotazování u obou skupin; e) tvorba vlastní knihy, tvořené z příběhů dětí v předškolním věku, které samy vymyslely a ilustrovaly. Z výzkumu vyplývá, že k výraznějšímu zlepšení v oblasti čtenářské pregramotnosti došlo u výzkumného vzorku, přičemž jejich významný rozdíl ve výsledcích byl zejména v oblasti lexikálně sémantické.
Abstract:
ABSTRACT This documents deals with a development of reader literacy as well as working with the story with preschoolers. In theoretical part we discuss concepts like preschool age, where we explain each segment of children development and its lawfulness. Next we discuss topics like literacy and pre-literacy and we´ll also concentrate on a reader segment. Next up we will take a look on games and stories in general and how each of these concepts influence preschool education. Last part of theoretical part focuses on educational methods for development of children of preschool age. Goal of a practical part is: a) research focused on pre-reading abilities of preschool children in certain classes- research pattern and experimental pattern b) to create a suitable methodology for development of pre-reading abilities of preschool children c) to use these methods in practice with a follow-up diagnostic of ability level of preschool children d) evaluation of information from acquired results e) creation of a book containing stories created and illustrated by preschool children. My research indicates, that my methods led to an increase in pre-literacy abilities of children which participated in testing. Difference between children that were educated with my newly developed methods and those who were not are considerable, especially in lexically semantic segment.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Šárka Šťastná 8.61 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Šárka Šťastná 8.18 MB
Download Abstract in czech Bc. Šárka Šťastná 54 kB
Download Abstract in english Bc. Šárka Šťastná 15 kB
Download Supervisor's review PhDr. Veronika Laufková 263 kB
Download Opponent's review Mgr. Eva Rybárová 305 kB
Download Defence's report doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB