velikost textu

Dítě v předškolním věku a příběh

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dítě v předškolním věku a příběh
Název v angličtině:
Child in pre-school age and story
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Šťastná
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
Mgr. Eva Rybárová
Id práce:
199592
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vytváření příběhu, řečové dovednosti, dítě předškolního věku, komunikace
Klíčová slova v angličtině:
storytelling, language skills, preschool children, communication
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá rozvojem čtenářské pregramotnosti a práci s příběhem u dětí v předškolním věku. V teoretické části se věnuje pojmům jako je předškolní věk, kde popisuje jednotlivé oblasti vývoje a jeho zákonitostí, dále objasňuje pojem gramotnost a pregramotnost, přičemž se zaměřuje na oblast čtenářskou. Další pojem, kterému se práce věnuje, je příběh a hra, oba pojmy definuje a vymezuje vzhledem k předškolnímu vzdělávání. Poslední kapitola teoretické části se zabývá výukovými metodami pro rozvoj předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku. Cílem praktické části bylo a) zjištění aktuální úrovně předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku ve vybrané třídě – výzkumný vzorek a experimentální vzorek; b) sestavení vhodné metodiky pro rozvoj předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku; c) využití této metodiky v praxi s následnou diagnostikou úrovně předčtenářských dovedností u dětí v předškolním věku ve vybrané třídě (výzkumný vzorek); d) vyhodnocení získaných výsledků metodou dotazování u obou skupin; e) tvorba vlastní knihy, tvořené z příběhů dětí v předškolním věku, které samy vymyslely a ilustrovaly. Z výzkumu vyplývá, že k výraznějšímu zlepšení v oblasti čtenářské pregramotnosti došlo u výzkumného vzorku, přičemž jejich významný rozdíl ve výsledcích byl zejména v oblasti lexikálně sémantické.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This documents deals with a development of reader literacy as well as working with the story with preschoolers. In theoretical part we discuss concepts like preschool age, where we explain each segment of children development and its lawfulness. Next we discuss topics like literacy and pre-literacy and we´ll also concentrate on a reader segment. Next up we will take a look on games and stories in general and how each of these concepts influence preschool education. Last part of theoretical part focuses on educational methods for development of children of preschool age. Goal of a practical part is: a) research focused on pre-reading abilities of preschool children in certain classes- research pattern and experimental pattern b) to create a suitable methodology for development of pre-reading abilities of preschool children c) to use these methods in practice with a follow-up diagnostic of ability level of preschool children d) evaluation of information from acquired results e) creation of a book containing stories created and illustrated by preschool children. My research indicates, that my methods led to an increase in pre-literacy abilities of children which participated in testing. Difference between children that were educated with my newly developed methods and those who were not are considerable, especially in lexically semantic segment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Šťastná 8.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šárka Šťastná 8.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Šťastná 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Šťastná 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Rybárová 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB