velikost textu

Fyzioterapie u pacientů závislých na alkoholu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzioterapie u pacientů závislých na alkoholu
Název v angličtině:
Physiotherapy in Alcohol - Dependent Patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Kolínková
Vedoucí:
Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová
Oponent:
Karolína Šenderová
Id práce:
199583
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzioterapie, pohybová aktivita, alkoholismus, závislost
Klíčová slova v angličtině:
physiotherapy, physical activity, alcoholism, dependency
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Lucie Kolínková Vedoucí práce: Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů závislých na alkoholu Abstrakt bakalářské práce: Náplní této bakalářské práce je problematika fyzioterapie u pacientů se závislostí na alkoholu. Cílem práce je přinést ucelený přehled o problematice alkoholismu, jeho dopadech na zdraví pacienta, překážkách pro terapeuta a využívaných fyzioterapeutických přístupech. Úvodní, teoretická část popisuje vznik závislosti na alkoholu a jeho složení, incidenci a abúzus. Věnuje se účinkům alkoholu na lidské tělo a komorbiditním onemocněním. Dále shrnuje léčbu alkoholismu bez využití fyzioterapie. Speciální část této práce je formou rešerše. Popisuje a shrnuje současné poznatky u využití fyzioterapie u pacientů se závislostí. Obsahuje stručný popis jednotlivých metod a přístupů, které lze ve fyzioterapii s pacienty se závislostí použít. Dále obsahuje rešerši současných studií zkoumající vliv fyzioterapeutických a pohybový metod na fyzické a duševní zdraví pacientů se závislostí na alkoholu. Diskuse shrnuje problematiku alkoholismu, hodnotí a porovnává jednotlivé studie. Klíčová slova: fyzioterapie, pohybová aktivita, alkoholismus, závislost
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis abstract Name, surname: Lucie Kolínková Supervisor: Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová Opponent: Title of bachelor thesis: Physiotherapy in Alcohol-Dependent Patients Abstract: The content of this thesis is the issue of physiotherapy in patients with alcohol dependence. The aim of this work is to bring a comprehensive overview of the problems of alcoholism, its impact on the patient’s health, obstacles for the therapist and used physiotherapeutic approaches. The introductory, theoretical part describes the origin of alcohol dependence and its composition, incidence and abuse. It deals with the effects of alcohol on the human body and comorbid disease. It also summarizes the treatment of alcoholism of without the use of physiotherapy. A special part of this work is a form of research. It describes and summarizes current knowledge in the use of physiotherapy in patients with dependence. It contains a brief description of the methods and approaches that can be used in physiotherapy with dependence- patients. It also includes a review of current studies investigating the influence of physiotherapy and exercise methods on the physical and mental health of alcohol addicts. The discussion summarizes the issue of alcoholism, evaluates and compare individual studies. Key words: physiotherapy, physical activity, alcoholism, dependency
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Kolínková 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Kolínková 898 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Kolínková 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Kolínková 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová 4.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Karolína Šenderová 1.68 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB