velikost textu

Fyzikální a fyzioterapeutické možnosti léčby jizev a keloidů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzikální a fyzioterapeutické možnosti léčby jizev a keloidů
Název v angličtině:
Physical and physiotherapeutic possibilities for treatment of scars and keloids
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nela Stará
Vedoucí:
MUDr. Jaroslava Kymplová, PhD.
Oponent:
Mgr. Silvie Táborská
Id práce:
199577
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzioterapie, jizva, keloid, laser, léčba
Klíčová slova v angličtině:
keloid, laser, physiotherapy, scar, treatment
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Nela Stará Vedoucí práce: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D., MBA Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzikální a fyzioterapeutické možnosti léčby jizev a keloidů Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá možnostmi léčby jizev a keloidů pomocí fyzioterapeutických metod a fyzikální terapie. Cílem bakalářské práce je zhodnotit efekt zvolených terapií u vybraných pacientů s problematickou jizvou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku jizvy, tedy její vznik a vývoj, který je důležitý pro její výslednou podobu. Dále jsou popsány jednotlivé metody, které může fyzioterapeut při práci s jizvou využít. Součástí jsou také metody fyzikální terapie, jež mohou být aplikovány fyzioterapeutem nebo lékařem. Praktická část obsahuje cíl práce, metody zpracování a průběh realizace. Dále obsahuje 4 kazuistiky pacientů různého věku s odlišnými diagnózami, jejichž pooperační jizvy se nacházejí v různých lokalitách. Efekt terapie je posuzován podle rozdílu ve výsledcích vstupního a výstupního vyšetření, která byla zaměřena na vyšetření jizvy a zjištění míry bolesti a případných omezení potenciálně ovlivněných či přímo způsobených jizvou. Klíčová slova: fyzioterapie, jizva, keloid, laser, léčba
Abstract v angličtině:
ABSTRACT OF THE THESIS Name: Nela Stará Supervisor of the thesis: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D., MBA Opponent of the thesis: Title of the thesis: Physical and physiotherapeutic possibilities for treatment of scars and keloids Abstract of the thesis: This bachelor thesis deals with possibilities of scar and keloid treatment by physiotherapeutic methods and physical therapy. The goal of this thesis is to evaluate the effect of chosen therapies on chosen patients with problematic scars. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part is focused on origin and evolution of scars, both of which is crucial for its final shape. There is also description of the methods that a physiotherapist can use while treating the scar. Part of the thesis is also dedicated to a description of particular methods of physical therapy that can be applied by a physiotherapist or a doctor. Practical part of the thesis describes the objectives, processing methods and realization process. Then it contains five casuistries of patients of various age with different diagnoses and a post-operative scar which is placed in different locations. Therapy effect is assessed by observing the differences in results between initial and output examination focused on scar examination, pain scale evaluation and possible limits which may be potentially influenced or directly caused by the scar. Key words: keloid, laser, physiotherapy, scar, treatment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nela Stará 2.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nela Stará 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nela Stará 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nela Stará 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jaroslava Kymplová, PhD. 2.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Silvie Táborská 3.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB