velikost textu

Katalog stanovišť vhodných pro přírodovědná pozorování v okrese Opava s využitím na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katalog stanovišť vhodných pro přírodovědná pozorování v okrese Opava s využitím na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
The Catalogue of Convenient Stands for Natural Scientific Observation in Opava District with the Application at the Elementary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Renata Šebestová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
Mgr. Dagmar Říhová
Id práce:
199567
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Školní exkurze a vycházka, okres Opava, katalog přípovědných stanovišť, kvantitativní pedagogický výzkum, přírodověda, didakticky zpracované návrhy aktivit.
Klíčová slova v angličtině:
School excursions and walks, Opava district, catalogue of natural history stations, quantitative pedagogical research, natural science, didactically elaborated proposals of activities.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce slouží pedagogickým pracovníkům jako podklad a vodítko pro zkvalitnění výuky přírodovědy v terénu na 1. stupni základních škol v okrese Opava. Záměrem a výstupem práce bylo vytvořit podkladový materiál pro pedagogy a jejich praxi k přípravě přírodovědných exkurzí a vycházek. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem přírodních poměrů okresu, vystihuje specifika oblasti a její krajinný potenciál, dále zahrnuje přehled didaktických metod výuky s využitím pro přírodovědná pozorování a nejdůležitější část tvoří katalog stanovišť vhodný pro přírodovědné vycházky a exkurze, který by měl pedagogům usnadnit vyhledávání dostupných a na dané téma zaměřených lokalit. Každé stanoviště katalogu má tematické zaměření, je u něho popsána poloha a dostupnost, stručná charakteristika a uvedeny klíčové pojmy. Praktická část se skládá z pedagogického výzkumu a z didakticky zpracovaných návrhů praktických aktivit sloužící jako návod pro činnost s žáky. Součástí je dokumentace pedagogické praxe, během které byly odzkoušeny vybrané náměty katalogu. Soubor podkladů k zrealizovaným exkurzím je v diplomové práci tabulkově uspořádán s uvedením cílů, obsahu, metodiky, s rozpisem plánu činností a jejich zhodnocením. Motivem pedagogického výzkumu byl předpoklad, že ucelený katalog stanovišť pro přírodovědná pozorování spolu s navrženými didakticky zpracovanými praktickými aktivitami zefektivní výuku přírodovědy. Vyhodnocením dotazníků byla verifikována stanovená výzkumná hypotéza, že učitelům přírodovědy na 1. stupni základních škol v okresu Opava schází pro realizaci exkurzí větší nabídka konkrétních míst a námětů pro praktické činnosti v terénu. KLÍČOVÁ SLOVA Školní exkurze a vycházka, okres Opava, katalog přírodovědných stanovišť, kvantitativní pedagogický výzkum, přírodověda, didakticky zpracované návrhy aktivit.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis serves as a foundation and guide for the pedagogical staff members to improve the teaching of natural science in the field at the first level of elementary schools in the district of Opava. The main aim and output of the thesis was to create a source material for teachers and their practice in preparing of the natural science excursions and walks in the terrain. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with the description of the natural phenomenon of the district. It captures the specifics of the area and its landscape potential, it also includes an overview of didactic methods of teaching with use for scientific observation. The most important part consists of a catalog of stations suitable for nature walks and excursions, which should facilitate the search of accessible areas. Each catalog station has a thematic focus, its location and accessibility, brief characteristics and key terms are described. The practical part consists of pedagogical research and didactically compiled suggestions of practical activities serving as a guide for activities with pupils. Part of this is documentation of pedagogical practice during which selected catalog themes were tested. The set of documents for implemented excursions is structured in the diploma thesis with tables of objectives, content, methodology, plan of activities and their evaluation. The incentive for the pedagogical research was the assumption that a comprehensive catalog of natural science observation sites along with the proposed didactically elaborated practical activities will increase the efficiency for natural science teaching. The evaluation of the questionnaires verified the following research hypothesis that science teachers at primary schools in the Opava district lack wider offer of specific places and suggestions for practical activities in the field needed for the realization of excursions. KEYWORDS School excursions and walks, Opava district, catalogue of natural history stations, quantitative pedagogical research, natural science, didactically elaborated proposals of activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Šebestová 5.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Renata Šebestová 14.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Šebestová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Šebestová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Říhová 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 153 kB