velikost textu

Eurasijská Ekonomická Unie: vývoj, problémy a perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eurasijská Ekonomická Unie: vývoj, problémy a perspektivy
Název v angličtině:
Eurasian Economic Union: Development, Problems and Perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Svyatoslav Prokhorov
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
199564
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Eurasijská Ekonomická Unie, Smlouva o Eurasijské Ekonomické Unie, Společenství Nezávislých Států, mezinárodní organizace
Klíčová slova v angličtině:
Eurasian Economic Union, Treaty of Eurasian Economic Union, Community of Independent States, International Organization
Abstrakt:
Název práce: Eurasijská Ekonomická Unie: vývoj, problémy a perspektivy. Tématem práce je Eurasijská Ekonomická Unie (EEU) – regionální mezinárodněprávní organizace, nadělená mezinárodněprávní subjektivitou, která vznikla v roce 2015. Organizace, která má za cíl nejen znovuobnovení těsnějších vztahů mezi státy bývalého Sovětského svazu, ale potenciálně i navázání jednotné nadnárodní spolupráce v Eurasijském rozměru. EEU je velmi mladou, a ještě ani zdaleka dokonalou organizací, která si i přesto zaslouží velkou pozornost ze strany právního výzkumu. Cílem výzkumu této práce je právní analýza systému EEU z hlediska mezinárodního práva veřejného. Vzhledem k věku EEU, tato práce je jedná z prvních v českém jazykovém prostředí, věnujících se této organizaci. Práce je rozdělena do třech částí. První pojednává o historickém pozadí, které předcházelo vzniku EEU. Druhá část se věnuje architektuře systému EEU, a dělí se na dva okruhy: první se věnuje analýze právního řádu EEU; druhý se zaměřuje na rozbor fungování orgánů EEU; třetí část rozebírá aktuální stav progresu EEU ve vybraných oblastech. Každá kapitola rozebírá jednotlivé aspekty, spojené s vytvořením EEU, a na konci každé z nich jsou uvedeny závěry, exitující a možné problémy a způsoby jejich řešení.
Abstract v angličtině:
Title: Eurasian Economic Union: Development, Problems and Perspectives. The topic of the thesis is the Eurasian Economic Union (EEU) - a regional international law organization, established in 2015, which was granted with an international legal identity. The organization aim is not only to re-establish closer relations between the former Soviet Union states but also potentially to create a unified transnational cooperation in the Eurasian dimension. The EEU is very young organization, and still far from being a perfect one, that however deserves significant attention of the legal research. The aim of this research is to analyze the EEU system from the public international law perspective. Given the age of the EEU, the thesis is among the first in the Czech language environment dedicated to this organization. The thesis is divided into three parts. The first deals with the historical background that preceded the establishment of the EEU. The second part deals with the architecture of the EEU system, and is further divided into two subjects: the first deals with the analysis of the legal system of the EEU; the second focuses on the analysis of the functioning of the EEU bodies. The third part analyzes the current state of progress of the EEU in selected areas. Each chapter examines the various aspects associated with the establishment of the EEU, and at the end of each of them there are conclusions, existing and possible problems and ways of solving them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Svyatoslav Prokhorov 776 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Svyatoslav Prokhorov 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Svyatoslav Prokhorov 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 152 kB