velikost textu

Dynamika osídlení Tocharistánu ve vrcholném středověku a její příčiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamika osídlení Tocharistánu ve vrcholném středověku a její příčiny
Název v angličtině:
Settlement dynamics in Tokharistan of the High Medieval Period and its causes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ladislav Damašek
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Id práce:
199551
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archeologie pravěku a středověku (APS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vrcholný středověk|dynamika osídlení|střední Asie|Tocharistán
Klíčová slova v angličtině:
Tokharistan|Central Asia|settlement dynamics|High Middle Ages
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky výrazného rozvoje osídlení horských a podhorských oblastí Kugitangu a Bajsúntau v jižním Uzbekistánu a jeho dynamiky v období vrcholného středověku. Dále vyhodnocení materiálu vrcholného středověku získaného v rámci činnosti česko-uzbecké expedice v tomto prostoru v letech 2014–2018. Poznatky získané česko-uzbeckou expedicí jsou zasazeny do historického vývoje oblasti i do kontextu její materiální kultury. V části věnující se vyhodnocení materiálu je proveden rozbor použitých metod a vypovídacích možností materiálu. Dále je zhodnoceno předchozí bádání a provedena jeho revize. Práce obsahuje soupis lokalit zkoumaných předchozími badateli i česko-uzbeckou expedicí spadajících do zkoumaného období. Následdně je vyhodnocena dynamika osídlení a faktory, které mohly přispívat jeho rozvoji ve vrcholném středověku.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The main goal of this thesis is to explain settlement development and its dynamics in mountain and piedmonts regions of Kugitang and Baysuntau ranges, southern Uzbekistan, in the High Middle Ages, as well as to evaluate archaeological material gathered by Czech- Uzbek expedition in 2014–2018. The data in question is set in historical and archaeological framework. The thesis contains evaluation of methods and of informative value of the given material. Furthermore, the previous research in region is evaluated and its results thoroughly revised. The complete list of both formerly and newly known sites in researched region has been created. Finally, settlement dynamics and factors that could influenced it are discussed and evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ladislav Damašek 2.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ladislav Damašek 12.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ladislav Damašek 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ladislav Damašek 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Ladislav Stančo, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 152 kB