velikost textu

Žánry falešného zpravodajství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žánry falešného zpravodajství
Název v angličtině:
Fake news genres
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Matej Prokypčák
Vedoucí:
Mgr. Irena Řehořová
Oponent:
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Id práce:
199549
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
falošné spravodajstvo, dezinformácie, hoax, propaganda, médiá, elektronická komunikácia
Klíčová slova v angličtině:
fake news, disinformation, hoax, propaganda, media, electronic communication
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V teoretickej časti sa zaoberáme základným terminologickým rámcom falošného spravodajstva, vývojom dezinformácií, falošných správ, hoaxov, propagandy a ich formou a podobou, akú nadobúdali. Pozrieme sa tiež na dezinformácie a hoax a propagandu ako na špecifické žánre falošného spravodajstva. V práci ďalej analyzujeme spôsob šírenia hoaxov a dezinformácií a kritériá, podľa ktorých sú hoaxy rozpoznávané aj označované. Dôležitou súčasťou teoretickej časti práce je tiež manipulácia s obsahom a stanovenie si kritérií, na základe ktorých falošné informácie môžeme rozpoznávať. Zameriame sa predovšetkým na elektronickú oblasť a oblasť nových médií, ktoré sú reprezentované najmä sociálnymi sieťami. Vo výskumnej a analytickej časti diplomovej práce sa pozrieme na spôsoby, akými rôzne weby klasifikujú dezinformácie a hoaxy, podľa akých kritérií pristupujú k ich klasifikácii a či sú tieto spôsoby jednoznačné a konzistentné. Druhá dôležitá časť výskumu bude analyzovať postoje tradičných a alternatívnych médií k práci s falošným spravodajstvom a hoaxmi. Pokúsime sa priniesť pohľad oboch zainteresovaných strán, teda zástupcov tradičných médií, ako aj alternatívnych médií.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis consists of two main parts. In the theoretical part, we deal with the basic terminological framework of fake news, the development of misinformation, fake news, hoaxes, propaganda and their form and the form they acquired. We will also look at misinformation, hoax and propaganda as a specific genre of false news. Furthermore, we analyze the spread of hoaxes and disinformation and the criteria by which hoaxes are recognized and labeled. An important part of the theoretical part of the thesis is also the manipulation with the content and the determination of the criteria on the basis of which false information can be recognized. We will focus primarily on the electronic and new media domains, which are mainly represented by social networks. In the research and analytical part of the thesis we look at the ways in which different sites classify misinformation and hoaxes, by what criteria they approach their classification, and whether these methods are unambiguous and consistent. The second important part of the research will analyze the attitudes of traditional and alternative media to work with false news and hoaxes. We will try to bring a glimpse of both stakeholders, that is to say, representatives of traditional media and alternative media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matej Prokypčák 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matej Prokypčák 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matej Prokypčák 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Řehořová 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Švantner, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 152 kB