velikost textu

Mapování práce ergoterapeuta v ergodiagnostických centrech České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování práce ergoterapeuta v ergodiagnostických centrech České republiky
Název v angličtině:
Mapping Work of Occupational Therapists in Prevocational Assessment Centers in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Vaiglová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Rybářová
Oponent:
Bc. Jaromíra Uhlířová
Id práce:
199548
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergodiagnostika, ergoterapeut, interprofesní tým, pracovní rehabilitace, funkční hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
prevocational assessment, occupational therapist, interprofessional team, vocational rehabilitation, functional assessment
Abstrakt:
Abstrakt bakalářské práce: Ergodiagnostika je komplexní funkční hodnocení psychosenzomotorického potenciálu osoby se zdravotním postižením. Může být součástí pracovní rehabilitace poskytované Úřadem práce ČR jako forma poradenské činnosti. Ergodiagnostika je poskytována třinácti ergodianostickými centry v různých krajích České republiky. Na ergodiagnostickém vyšetření klienta se podílí interprofesní tým. Ergoterapeut v rámci ergodiagnostického vyšetření provádí zejména funkční vyšetření horních končetin a testování pomocí modelových činností. Ergoterapeut tímto vyšetřením zjišťuje to, co může vyšetřovaná osoba s disabilitou zvládnout v pracovním životě (zbytkový pracovní potenciál). Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zmapovat práci ergoterapeutů v ergodiagnostických centrech v ČR. Ke sběru dat byl použit semistrukturovaný rozhovor s ergoterapeuty podílejícími se na ergodiagnostickém vyšetření. Semistrukturovaný rozhovor byl použit u dvaceti ergoterapeutů v deseti ergodiagnostických centrech.
Abstract v angličtině:
Abstract: Prevocational assessment is a complex functional assessment of psychosensomotor potential of a person with disability. Prevocational assessment can be part of a vocational rehabilitation provided by the Czech Labour Office as a form of consulting services. Nowadays, thirteen prevocational assessment centres in different regions of the Czech Republic offer this service. Prevocational assessments are made by an interprofessional team. Occupational therapist, as an essential member of this team, examines and tests client’s independency during the prevocational assessment. Occupational therapist along with other members of interprofessional team analyses the work potential of a person with disability. Then, based on a complex functional assessment of a person with disability, the final report is written. This report contains description of skills and abilities which can be used by a person with disability while finding, getting and holding a position on the labour market. This report also contains a recommendation for the Czech Labour Office on how to increase client’s chances to get a job. The main goal of this bachelor thesis was mapping the work of occupational therapists in prevocational assessment centres in the Czech Republic. Semi-structured interview with occupational therapists who take part in prevocational assessment was used for data collecting. This type of interview was undertaken by twenty occupational therapists in ten prevocational assessment centres in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Vaiglová 1016 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Vaiglová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Vaiglová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Rybářová 6.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jaromíra Uhlířová 4.24 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB