velikost textu

Přehled nástrojů využitelných ergoterapeutem pro hodnocení instrumentálních všedních denních činností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled nástrojů využitelných ergoterapeutem pro hodnocení instrumentálních všedních denních činností
Název v angličtině:
An overview of instruments usable for evaluation of instrumental activities of daily living in
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Tipková
Vedoucí:
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Oponent:
Mgr. Bc. Anna Rejtarová
Id práce:
199545
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
všední denní činnosti, instrumentální všední denní činnosti, hodnotící nástroje, nezávislost, ergoterapie
Klíčová slova v angličtině:
Activities of Daily Living, Instrumental Activities of Daily Living, Evaluation, Occupational Therapy
Abstrakt:
Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce je teoretická a zabývá se tématikou hodnocení instrumentálních všedních denních činností (IADL). V teoretické části je popsáno, co patří mezi instrumentální všední denní činnosti a jejich důležitost z hlediska soběstačnosti a participace jedince ve společnosti, dále obsahuje kapitolu Hodnocení v ergoterapii, kde jsou uvedeny důvody, přístupy, zásady a typy hodnocení, vlastnosti, které by měl mít hodnotící nástroj a podle čeho jej vybírat a jaké důsledky má ztráta schopností vykonávat IADL na sociální participaci jedince. Cílem práce bylo analyzovat odbornou literaturu a vytvořit přehled standardizovaných nástrojů pro hodnocení instrumentálních ADL, které se dají využít u dospělé populace s různým typem diagnóz. Na konci práce je tabulka vybraných nástrojů, kde je stručně uvedeno, co nástroj hodnotí, pro jakou cílovou skupinu je určen, jaká je přibližná doba administrace a jestli je placený a dostupný v českém jazyce. Kettle test byl se souhlasem autorů přeložen a nachází se v přílohách.
Abstract v angličtině:
Abstract: The bachelor thesis is theoretical and deals with the topic of evaluation of instrumental activities of daily living (IADL). The theoretical part describes what are instrumental activities of daily living and their importance in terms of independent living and participation of an individual in society. It includes a chapter of evaluation in occupational therapy, which states reasons, approaches, principles and types of evaluation, important characteristics of assessment tools, the way how to select the tool and what impact does the loss of ability to perform ADL have on an individual´s social participation. The aim of the bachelor thesis is to analyse the literature and to create an overview of standardized assessment tools for the evaluation of instrumental ADL, which can be used in adults with various types of diagnoses. At the end of the thesis is a table of selected tools, which shows some characteristics such as short description, approximate time of administration, price, target group of patients and language. Kettle test was translated with permission of the authors and can be found in the Appendices.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Tipková 840 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Tipková 952 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Tipková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Tipková 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 3.53 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Anna Rejtarová 7.77 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB