text size

Trénink kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Trénink kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě
Titile (in english):
Training of cognitive functions in patients after cerebrovascular accident
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Filipa Schmid
Supervisor:
Mária Krivošíková
Opponent:
Mgr. Hana Micková
Thesis Id:
199543
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Occupational therapy (BER)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
13/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Kognitivní funkce, kognitivní trénink, cévní mozková příhoda, ergoterapie
Keywords:
Cognitive function, cognitive training, cerebrovascular accident, occupational therapy
Abstract (in czech):
Abstrakt Cévní mozková příhoda (CMP) je významný zdravotní problém a trénink kognitivních funkcí je u pacientů po CMP důležitou součástí rehabilitace. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu kognitivního tréninku podle aktuální publikované literatury u dospělých pacientů po CMP a jeho zhodnocení. Hlavní pracovní hypotézou bylo, že tento navržený kognitivní trénink objektivně a subjektivně zlepší kognitivní funkce pacientů. Navržený trénink měl frekvenci třikrát týdně s intenzitou 30 minut s celkovou dobou trvání čtyř týdnů. Navíc byla do tréninku též zapojena víkendová cvičení k samostatnému vypracování. Objektivní část testování se skládala ze čtyř krátkých kognitivních testů (Pětičárový test obrazcové produkce [ČAPR], Pětibodový test obrazcové produkce [BOPR], Montrealský kognitivní test [MoCA], Saint Louis University Mental Status [SLUMS]). Subjektivní část testování se skládala ze tří dotazníků týkajících se paměti, schopností myšlení a exekutivních schopností. Podle specifických kritérií byli vybráni dva pacienti, kteří absolvovali trénink a vstupní a výstupní hodnocení. U obou pacientů se po čtyřtýdenním tréninku zlepšily výsledky ČAPR, BOPR a SLUMS. Výsledky MoCA a subjektivního hodnocení se však po tréninku nezměnily. Hlavním výsledkem této práce je navržení tréninku, který obsahuje 54 cvičení plus 30 víkendových úkolů. Navržený kognitivní trénink se ukázal být reálně proveditelný a reakce pacientů na něj byla pozitivní. Ke zlepšení výsledků došlo ve třech trénovaných kognitivních doménách (paměť, schopnosti myšlení a exekutivní schopnosti), ale toto zlepšení nebylo jednotné u obou pacientů. Klíčová slova: Kognitivní funkce, kognitivní trénink, cévní mozková příhoda, ergoterapie
Abstract:
Abstract Cerebrovascular accidents (CVA) represent an important health problem and training of cognitive functions after CVA is an important part of the rehabilitation process. The main objective of this bachelor thesis was the development and evaluation of a cognitive training program for adult patients after CVA using published literature. The main working hypothesis was that the program improves cognitive function both objectively and subjectively. The program’s frequency was three times a week with an intensity of 30 minutes and duration of four weeks. In addition, it included independent practice sessions on weekends. Objective evaluation was performed using four short cognitive assessments (“Pětičárový test obrazcové produkce” [ČAPR], “Pětibodový test obrazcové produkce” [BOPR], Montreal Cognitive Assessment [MoCA], Saint Louis University Mental Status [SLUMS]). Subjective evaluation was performed by the patient using three questionnaires for memory, thinking ability and executive functions. Using specific criteria, two patients were recruited to complete the program and evaluation upon entering and leaving the program. After completion, ČAPR, BOPR and SLUMS scores improved in both patients. However, MoCA scores and subjective evaluation of cognitive function did not change. The main result of this bachelor thesis is the development of a training program consisting of 54 training units plus 30 exercises for the weekends. The proposed program proved feasible and patients’ reaction to it was positive. Results among the three trained cognitive domains (memory, thinking ability and executive functions) improved in both patients, but not uniformly. Key words: cognitive function, cognitive training, cerebrovascular accident, occupational therapy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Filipa Schmid 4.07 MB
Download Abstract in czech Bc. Filipa Schmid 93 kB
Download Abstract in english Bc. Filipa Schmid 122 kB
Download Supervisor's review Mária Krivošíková 4.37 MB
Download Opponent's review Mgr. Hana Micková 1.4 MB
Download Defence's report Yvona Angerová 751 kB