velikost textu

Funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií
Název v angličtině:
Functional Hand and Wrist Examination of Spinal Cord Injury People with Tetraplegia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Partišová
Vedoucí:
Mgr. Anna Krulová
Oponent:
Mgr. Bc. Anna Rejtarová
Id práce:
199542
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poškození míchy, ruka, zápěstí, funkční vyšetření, ergoterapie
Klíčová slova v angličtině:
spinal cord injury, hand, wrist, functional examination, occupational therapy
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Michaela Partišová Vedoucí práce: Mgr. Anna Krulová Konzultant práce: Mgr. Zuzana Gregorová Název bakalářské práce: Funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií Abstrakt bakalářské práce: Tato práce se zabývá funkčním vyšetření ruky a zápěstí osob po poškození míchy s tetraplegií. Vyšetření je zaměřeno především na oblasti hodnocení, které jsou důležité pro ergoterapeuta. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o míšní lézi a spinální problematice. Dále je zde popsána ruka a zápěstí, jejich anatomie a funkce. V neposlední řadě teoretická část zmiňuje důležitost hodnocení v ergoterapii a jednotlivé funkční testy, které vyšetřují ruku a zápěstí u osob po poškození míchy. Cílem praktické části je provést funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií za pomoci vhodně vytvořeného hodnotícího instrumentu a následně tento instrument vyzkoušet v praxi. Úkolem je zodpovědět základní otázku: „Do jaké míry je navržené funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií využitelné v praxi?“ Výsledkem je navržený hodnotící nástroj, který vyšetřuje funkci ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií. Z výsledků vyplývá, že tento instrument lze jednoduše využít u této problematiky v praxi a může pomoci při funkčním vyšetření distální části horní končetiny. Klíčová slova: poškození míchy, ruka, zápěstí, funkční vyšetření, ergoterapie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Functional Hand and Wrist Examination of Spinal Cord Injury People with Tetraplegia Abstract: This work deals with the functional hand and wrist examination of spinal cord injury people with tetraplegia. The examination focuses mainly on the areas of evaluation that are important for the occupational therapist. The theoretical part summarizes the basic knowledge of spinal lesion and spinal problems. Furthermore, a description of hand and wrist and their anatomy and function is provided in this part. Last but not least, the theoretical part mentions the importance of evaluation in occupational therapy and individual functional tests that examine the hand and wrist in persons after spinal cord injury. The purpose of the practical part is to perform a functional examination of the hand and wrist in persons after the damage of the spinal cord with tetraplegia with a help of an appropriately created evaluation instrument and then test this instrument in practice. The aim is to answer the elemental question: "To what extent is the proposed functional examination of the hand and wrist in people after the injury to the spinal cord with tetraplegia useful in practice?" The result is a designed assessment tool that investigates the function of the hand and wrist in people after spinal cord injury with tetraplegia. The results show that the proposed instrument can be easily applied to this issue in practice and can help with a functional hand and wrist examination. Key words: spinal cord injury, hand, wrist, functional examination, occupational therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Partišová 1.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Partišová 664 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Partišová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Partišová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Krulová 6.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Anna Rejtarová 8.75 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 751 kB