velikost textu

Metodik v sociální službě: kvalifikační a osobnostní profil pracovní pozice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodik v sociální službě: kvalifikační a osobnostní profil pracovní pozice
Název v angličtině:
Social Services Methodologist: Job Profile in Terms of Qualification and Personality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Krbec, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Radka Pončová
Id práce:
199536
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvalita, sociální služba, metodik, standardy kvality, kompetenční a osobnostní profil, pracovní pozice
Klíčová slova v angličtině:
Quality, social services, methodology specialist, quality standards, competency and personal profile, job title
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je kvalifikační a osobnostní profil pracovní pozice metodika v sociální službě v České republice. Teoretická část práce se nejprve věnuje kvalitě sociálních služeb, jejíž nastavení, hodnocení a řízení jsou v poslední desetiletí v centru pozornosti. Práce se dále zabývá zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb, které jsou měřítkem kvality pro tyto služby. Na pracovní pozici metodika v sociální službě se zaměřuje kapitola, která popisuje pracovníky sociálních služeb. Závěr teoretické části práce upozorňuje na význam lidských zdrojů pro organizaci a důležitost popisu pracovního místa. Praktická část práce má za cíl zmapovat kompetenční a osobnostní profil pracovní pozice současných metodiků v sociálních službách. K tomu jsou využity metody kvalitativního výzkumu, konkrétně polostrukturované rozhovory s pracovníky, kteří na této pozici pracují. Analýza zjištěných informací přináší odpovědi na výzkumné otázky a vytváří obraz kompetenčního a osobnostního profilu metodika v sociální službě. Klíčová slova: kvalita, sociální služba, metodik, standardy kvality, kompetenční a osobnostní profil, pracovní pozice
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is the qualification and personality profile of the job title - methodology specialist in the social services in the Czech Republic. The theoretical part of this work describes the quality of social services because their setting, evaluation and management are in the spotlight during last few decades. This work deals with the law on social services and with social services quality standards which are the benchmark of quality for these services. The job title methodology specialist in social services is described in detail in the chapter describing social services workers. Conclusion of the theoretical part of this work highlights the importance of human resources for the organization and the importance of the job title description. The practical part of this work is aimed on mapping of competency and personality profile of the job title of current methodology specialists in social services. There are used qualitative research methods specifically semi structured interviews with employees who work in this position. The analysis of gained information gives answers to research questions and creates a picture of competency and personal profile of methodology specialist in the social services field. Key words: Quality, social services, methodology specialist, quality standards, competency and personal profile, job title
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Krbec, DiS. 805 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Krbec, DiS. 196 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Krbec, DiS. 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Krbec, DiS. 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Pončová 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB