velikost textu

Císař a král Karel IV. v české humanistické historiografii 16. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Císař a král Karel IV. v české humanistické historiografii 16. století
Název v angličtině:
Emperor and King Charles IV. in the Czech humanist historiography of the 16th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tadeáš Kovařík
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Id práce:
199533
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
humanismus|historiografie|Karel IV.|Václav Hájek z Libočan|Martin Kuthen ze Šprinsberka|Prokop Lupáč z Hlaváčova|Bohuslav Bílejovský|Jan Dubravius|16. století
Klíčová slova v angličtině:
Humanism|historiography|Charles IV.|Václav Hájek z Libočan|Martin Kuthen ze Šprinsberka|Prokop Lupáč z Hlaváčova|Bohuslav Bílejovský|Jan Dubravius|16th century
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá obrazem císaře a krále Karla IV. Lucemburského v české humanistické historiografii 16. století. Nejprve jsou představeny prameny této práce a literatura, která se tomuto tématu věnuje. S oporou v odborné literatuře je definován žánr kroniky, historie a historického kalendáře. Následně je pojednáno o humanismu v českém i evropském prostředí. Jsou představeny dějiny humanistické literatury v českém prostoru a dějiny humanistické historiografie této oblasti. Největší pozornost je věnována autorům a těm jejich dílům, které jsou prameny této práce. Jedná se o Eneáše Silvia Bartoloměje Piccolominiho (papeže Pia II.), jeho dílo Historia Bohemica a jeho tři raně novověké překlady do češtiny, které pořídili Jan Húska, Mikuláš Konáč z Hodiškova a Daniel Adam z Veleslavína, který jej vydal v knize Kroniky dvě o založení země české, k níž napsal významnou předmluvu, která je zde také přiblížena. Dále je pojednáno o Václavu Hájkovi z Libočan a jeho Kronice české, Prokopu Lupáčovi z Hlaváčova a jeho Historii o císaři Karlovi, Martinu Kuthenovi ze Šprinsberka a jeho dílu Kronika o založení země české, již Daniel Adam z Veleslavína také vydal v knize Kroniky dvě o založení země české, Bohuslavovi Bílejovském a jeho Kronice české a Janu Skálovi z Doubravky a Hradiště (Janu Dubraviovi) a jeho dílu Historiae regni Boemiae. Představena je také osobnost, život a dílo císaře a krále Karla IV. V následující kapitole je představen obraz Karla IV. tak, jak je ve výše zmíněných historiografických dílech fixován. Jednotlivé informace, které jsou v těchto spisech obsaženy, jsou analyzovány a v následující kapitole komparovány. Závěr práce získané poznatky shrnuje a sumarizuje. Klíčová slova humanismus, historiografie, Karel IV., Václav Hájek z Libočan, Martin Kuthen ze Šprinsberka, Prokop Lupáč z Hlaváčova, Bohuslav Bílejovský, Jan Dubravius, 16. století
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the image of Emperor and King Charles IV of Luxembourg in the Czech humanistic historiography of the 16th century. Firstly, the sources of this work and literature dedicated to the topic are introduced. The genre of the chronicle, history and historical chronicle are defined and are supported by academic literature. Following, humanism in the Czech and European environment is further discussed. The history of humanistic literature in a Czech environment and the history of humanistic historiography of this area are also presented. The main focus is dedicated to authors and their work, specifically those that are the sources of this thesis. Work such as Aeneas Silvius Bartholomeus Piccolomini (pope Pius II), his work Historia Bohemica and his three early modern history translations into the Czech language, done by Jan Húska, Mikuláš Konáč of Hodiškov and Daniel Adam of Veleslavín. Authors who have also published it in his book Kroniky dvě o založení země české. Work which also included an introduction written by him, that is further discussed in the thesis. Moreover, the thesis looks into Václav Hájek of Libočany and his Kronika česká, Prokop Lupáč of Hlaváčov and his Historia o císaři Karlovi, Martin Kuthen of Šprinsberk and his work Kronika o založení země české, which Daniel Adam of Veleslavín also published in his book Kroniky dvě o založení země české, Bohuslav Bílejovský and his Kronika česká and Jan Skála of Doubravka and Hradiště (Jan Dubravius) and his work Historiae regni Bohemiae. The character, life and work of Emperor and King Charles IV is also introduced. The image of Charles IV is introduced in the following chapter in the way that he is fixated in all the aforementioned writing. Individual information contained in the writing are analysed and compared in the following chapter. The conclusion of this thesis summarizes all important acquired knowledge. Keywords humanism, historiography, Charles IV., Václav Hájek z Libočan, Martin Kuthen ze Šprinsberka, Prokop Lupáč z Hlaváčova, Bohuslav Bílejovský, Jan Dubravius, 16th century 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tadeáš Kovařík 5.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tadeáš Kovařík 4.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tadeáš Kovařík 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tadeáš Kovařík 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB