velikost textu

Vztah instrumentálního charakteru světa a práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah instrumentálního charakteru světa a práce
Název v angličtině:
The Relation of Instrumental Form of the World and Labour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jonáš Kreisinger
Vedoucí:
Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Id práce:
199531
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapitalismus|marxismus|práce|instrumentalizace|Frankfurtská škola|Postone
Klíčová slova v angličtině:
Capitalism|Marxism|Labor|Instrumentalisation|Frankfurt School|Postone
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá tím, jakým způsobem je instrumentální charakter světa podmíněn specifickou podobou práce v kapitalismu na základě diskuse historika a filosofa Moishe Postonea a představitele Frankfurtské školy Maxe Horkheimera. Postone kritizuje Horkheimera, protože používá transhistorický pojem práce, což neumožňuje vysvětlit, proč se svět v kapitalismu (modernitě) výrazně instrumentalizuje. Horkheimerova analýza však umožňuje vysvětlit, proč se mění instrumentální charakter světa v průběhu kapitalismu, což je naopak prvek, který Postoneově teorii chybí. Ukazuje se, že jakkoliv je práce v kapitalismu zdrojem instrumentalizace světa, samotná instrumentalizace je spíše otázkou toho, jak se svět jeví. To, jak se svět jeví, je v marxistické tradici pojímáno pojmem ideologie, či u samotného Marxe zejména pojmem zbožního fetišismu. Integrující funkce ideologie se tak ocitá na této úrovni reality s dezintegrující funkcí instrumentalizace.
Abstract v angličtině:
Abstract: This paper deals with how the instrumental form of the world is conditioned by the specific form of labor in capitalism. The discussion of a historian and a philosopher Moishe Postone and a Frankfurt School representative Max Horkheimer was used for this analysis. Postone criticizes Horkheimer because of his use of a transhistorical concept of labor, which is unable to explain why the world in capitalism (modernity) is being rapidly instrumentalized. However, Horkheimer's analysis is able to explain the reason why the instrumental form of the world is changing in course of capitalism, which is a perspective Postone's theory lacks. The paper shows that labor in capitalism is a source of instrumental form of the world. However instrumentalisation itself is more of the form of the world appearance. The appearance of the world is in a marxist philosophy conceptualized as an ideology, or in the case of Marx himself by the concept of commodity fetishism. The integration function of an ideology is in the conflict with disintegration function of instrumentalisation on this level of reality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jonáš Kreisinger 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jonáš Kreisinger 415 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jonáš Kreisinger 344 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Růžička, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Němec, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. James Hill, Ph.D. 155 kB