velikost textu

Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989
Název v angličtině:
A History of Criminal Law in the Czech Lands in 1848-1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Tomáš Jablonický
Oponent:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Id práce:
199526
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny, kriminologie, právní věda, trest, trest smrti, trestní právo, trestní zákon, vězení, zločinnost.
Klíčová slova v angličtině:
criminal code, criminal law, criminality, criminology, death penalty, history, jurisprudence, penalty, prison.
Abstrakt:
Shrnutí Disertačníprácebudujeobjektivní,přehledný,systematickýapřitomstručnývýkladdějin trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989. Cílem práce tak není jen chronologická prezentace nejdůležitějších trestních zákonů, nýbrž i paralelní příběh trestněprávnívědyakriminologie,kteréněkdyvíce,někdyméně,podstatnýmzpůsobem ovlivňovaly a ovlivňují vývoj trestního práva a trestního zákonodárství. Práce proto obsahuje i biografické a bibliografické profily nejvýznamnějších českých pedagogů, trestněprávníchvědcůakriminologů–zakladatelůaprůkopníkůčeskéačeskoslovenské trestněprávní vědy, jejichž osudy byly úzce propojeny s komplikovanými společensko- politickýmiudálostmidanýchhistorickýchobdobí.Dějinytrestníhoprávaukazujívelké propojení trestního práva a politiky, následkem čeho je trestní právo, bez kvalitní trestněprávní vědy a kriminologie, politicky nejovlivnitelnější odvětví práva. Pro disertační práci je symptomatické hledání rozhodujících příčin a faktorů, které vedou k pokroku, či naopak k úpadku trestního práva. Z vědecké analýzy historických trestněprávníchudálostípakpřirozeněajednoznačněvystupujíopětprávětrestněprávní věda a kriminologie, které mají schopnost, prostřednictvím svých nejvýznamnějších představitelů(průkopníkůareformátorů),trestněprávnísystémpodstatnýmzpůsobem zdokonalovat. Vznik disertační práce motivovala především snaha osvětlit neznámé, avšak významnéudálostimoderníchdějinčeskéhoačeskoslovenskéhotrestníhopráva,nakolik podobné systematické práce absentují. Práce je výsledkem vědeckého výzkumu nejen trestních zákonů, archivních materiálů, ale i relevantní vědecké monografické a časopiseckéliteratury,protonemůžeredukovatproblematikutrestněprávníchdějinjen na vývoj a přehled trestních zákonů, ale paralelně osvětluje i související dějiny trestněprávní vědy a kriminologie. Prostor je věnován pedagogům a trestněprávním vědcům, kriminologům, univerzitám, vědeckým ústavům, monografiím, konferencím, seminářůmadiskusímotrestněprávních,kriminologickýchapenologickýchproblémech. Vzhledem k okolnostem vzniku disertační práce, vědecké komplikovanosti problematikyamožnostem,studiemůžebýtvlastnějenúvodemčipříspěvkemkpoložení základůsystematickéhovýzkumumoderníchdějinčeskéhoačeskoslovenskéhotrestního práva. 1 Disertačníprácejerozdělenadosedmičastí,přičemžjejíchronologickástruktura respektujevšeobecněakceptovanéetapyspolečensko-politickéhovývoje. Po revoluci roku 1848 docházelo během celé druhé poloviny 19. století k pravidelným pokusům o reformu rakouského trestního práva, čehož dokladem jsou početné,avšakneuzákoněnéosnovytrestníchzákonů.Důležitévšakje,ženakoncitohoto období došlo k položení základů české trestněprávní vědy, následované českou kriminologií, jejichž centrem byla po rozdělení university Karlo-Ferdinandovy v roce 1882českáuniversitaKarlo-Ferdinandova. V období po I. světové válce a vzniku první Československé republiky dozrálo v české a československé trestněprávní vědě a kriminologii mnoho průkopnického a originálního z předchozího období, kvalitou schopné obstát i dnes a v mezinárodní komparaci. Pedagogické a vědecké výkony některých osobností tohoto období jsou, a zřejmě pro svou vysokou vědeckou hodnotu ještě i dlouho zůstanou, rozhodujícím trestněprávnímvědcůmakriminologůmzdrojempřirozenéinspirace. Období Protektorátu Čechy a Morava je charakteristické existencí duality československého a německého oktrojovaného trestního práva, což poznamenalo i poválečné roky 1945–1948, v nichž se československé trestní právo vyrovnávalo předevšímsdědictvímnacistickéokupaceběhemII.světovéválky. Následující období komunistické totality po roce 1948 přineslo velký úpadek československéhotrestníhopráva,přičemžcharakteristickýmiznakysestaly:monopol moci,kultosobnosti,zneužívánítrestníhopráva,politickésoudníprocesyarepresevůči odpůrcůmkomunistickéhototalitníhorežimu. Demokratizačníprocessměřujícíkpražskémujarupřinesldočeskoslovenského trestníhopráva,trestněprávnívědyakriminologiečástečnéuvolněníapokrok,kterévšak zanedlouho byly sovětskou okupací Československa v roce 1968 na dalších dvacet let zmrazeny. Normalizace znamenala pro československé trestní právo další deformaci a stagnacijednostrannouorientacínasovětskyvzor. Moderní trestněprávní dějiny by měly zobrazovat především pokrok trestního práva, trestněprávní vědy a kriminologie, které zločinnost vědecky zkoumají a spravedlivě trestají. Moderní trestněprávní dějiny představují autentický pramen pochopení současného stavu trestního práva, a pokud jsou vědeckému výzkumu otevřené,takjsouiživotaschopné. 2
Abstract v angličtině:
Summary Dissertationbuildsanobjective,transparent,systematicandyetconciseinterpretationof the history of criminal law in the Czech lands in 1848–1989. The aim of this work is, however,notonlytochronologicallypresentthemostimportantcriminalcodes,butalso totellaparallelstoryofcriminallawscienceandcriminology,whichtoabiggerorlesser degreesubstantiallyinfluencedthedevelopmentofcriminallawandcriminallegislation. Therefore, this work also includes biographical and bibliographical profiles of leading Czecheducators,criminallawscientistsandcriminologists–thefoundersandpioneers ofCzechandCzechoslovakcriminallawscience,whoseliveshavebeencloselylinkedwith thecomplicatedsocio-politicaleventsofthegivenhistoricalperiod.Historyofcriminal lawshowsastronginterconnectionofcriminallawandpolicy,whichconsequentlycauses the criminal law without proper criminal law science and criminology to be the most politically affected branch of law. For this dissertation is symptomatic the search for critical causes and factors that lead to progress or, on the contrary, to the decline of criminallaw.Insuchmoments,thecriminallawscienceandcriminologyemergeagain, naturallyandclearly,fromascientificanalysisofhistoricaleventsofcriminallaw,dueto their ability to improve the criminal justice system substantially through its most importantrepresentatives,pioneersandreformers. Writingofthisdissertationhasprimarilybeenmotivatedbyefforttoshedlighton unknownbutsignificanteventsinmodernhistoryofCzechandCzechoslovakcriminal law,sincethereisstillalackofsystematicworkofthiskind.Theworkisbasedonthe scientific research of not only the criminal codes and archival materials, but it also involvesarelevantresearchinscientificmonographandjournalliterature.Therefore,it isnotreducingtheproblemsofhistoryofcriminallawonlytothedevelopmentandlist ofcriminalcodes,butatthesametime,italsoreflectstherelatedhistoryofcriminallaw scienceandcriminology.Attentionispaidtotheeducatorsandcriminallawscientists, criminologists,universities,scientificinstitutes,monographs,conferences,seminarsand discussionsoncriminallaw,criminologicalandpenologicalproblems. According to the circumstances of the research, the scientific complexity of the problemsinvolvedinthisresearchandtheopportunitiesofferedbyit,thisdissertation can serve only as an introduction and a contribution to laying the foundations of 1 systematicresearchonthemodernhistoryofCzechandCzechoslovakcriminallaw. This Dissertation is divided into seven parts, while its chronological structure reflectsthegenerallyacceptedlandmarksofsocio-politicaldevelopment. Aftertherevolutionof1848,duringthesecondhalfofthe19thcentury,periodic attemptstoreformtheAustriancriminallawoccurred,leadingtonumerousversionsof non-legalizeddraftsofcriminalcodes.However,attheendofthisperiod,foundationsof Czechcriminallawsciencewerelaid,followedbytheCzechcriminology,whichcentre was after the division of Charles-Ferdinand University in 1882 the Czech Charles- FerdinandUniversity. IntheperiodaftertheWorldWarI,whenCzechoslovakiawasfounded,theCzech and Czechoslovak criminal law science and criminology could utilize great amount of pioneeringandoriginalworkfromthepreviousyearsandquicklyproducednumberof works, outstanding even today, considering both local and international context. Educationalandscientificachievementsofsomeofthecontemporarypersonalitiesare andfortheirhighscientificvaluewillprobablyremainforalongtimeacrucialnatural sourceofinspirationforcriminallawscientistsandcriminologists. ProtectorateofBohemiaandMoraviawasspecificforthedualityofCzechoslovak andGermanenforcedcriminallaw,whichalsoaffectedthepost-waryearsof1945–1948, when the Czechoslovak criminal law has dealt primarily with the legacy of the Nazi occupationduringWorldWarII. The following period of communist totalitarianism since 1948 brought widespread decline of Czechoslovak criminal law, with such characteristic features as: amonopolyofpower,personalitycultandabuseofcriminallaw,lawsuitsandpolitical repressionsagainstopponentsofthecommunisttotalitarianregime. The gradual democratization process leading to the so-called Prague Spring affectedtheCzechoslovakcriminallaw,criminallawscienceandcriminologybyapartial releaseandprogress,butsoonaftertheSovietoccupationofCzechoslovakiain1968it wasagainfrozenforanothertwentyyears.ForCzechoslovakcriminallaw,thepost-1968 “Normalization”meantfurtherdeformation,stagnationandone-sidedfocusontheSoviet model. Modern history of criminal law should primarily demonstrate the progress of criminallaw,criminallawscienceandcriminology,whichscientificallyinvestigatesand justly punishes the criminality. The modern history of criminal law can provide an 2 authentic source of understanding of its current state, while its openness to scientific researchguaranteesitsvitality. 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Jablonický 105.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Jablonický 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Jablonický 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 299 kB